Услови пословања


ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА СТРАНИХ ЛИЦА

Страна лица у Републици Српској могу :

  • Основати предузеће у својини страног улагача,
  • Основати предузеће у заједничкој својини домаћег и страног улагача,
  • Улагати у постојеће предузеће,
  • Улагати у банку или осигурање,
  • Добити концесију.

Врсте предузећа:

  • Друштво са ограниченом одговорношћу ( д.о.о.) Оснивачки капитал изражен у новцу не може бити мањи од 2000 КМ, а појединачни оснивачки улог мањи од 100 КМ  
  • Акционарско  друштво ( а.д.) Оснивачки капитал не може бити мањи од 50.000 КМ (за симултано оснивање) тј. 100.000 КМ (за сукцесивно оснивање) а номинална вриједност акција не смије бити мања од 1 КМ. Оснивачки улог једног акционара не може бити мањи од 500 КМ
  • Командитно друштво ( к.д.)

Поступак оснивања и потребна документација – види Упутство

ЗАПОШЉАВАЊЕ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Поред услова утврђених законом, колективним уговором и општим актом послодавца, странац мора испуњавати и посебне услове:

  • да борави на територији РС/БИХ
  • да има радну дозволу издату од Завода за запошљавање (радна дозвола се не може издати на основу туристичке и пословне визе).

Странац који је основао предузеће у РС по прописима о страним улагањима и овлаштени представник хуманитарне организације ослобођени су од обавезе прибављања радне дозволе.

Визе 

Грађани сљедећих земаља не требају визу за улазак на територију Босну и Херцеговину: Андора, Аустралија, Аустрија, Белгија, Брунеји, Естонија, Чешка, Канада, Катар, Кипар, Кореја, Кувајт, Хрватска, Данкса, Финска, Француска, Њемачка, Велика Британија, Грчка, Исланд, Ирска, Италија, Јапан, Летонија, Литванија, Лихтенштајн, Луксембург, Мађарска, Македонија, Малезија, Малта, Монако, Нови Зеланд, Норвешка, Њемачка, Пољска, Португал, Словачка, Сан Марино, Србија и  Црна Гора, Словенија, Шпанија, Шведска, Швицарска, Холандија, Руска Федерација, Турска, Сједињене Америчке Државе, Ватикан

Држављани свих осталих земаља требају визу за улазак у земљу. Улазна виза се може добити у дипломатско/конзуларним представништвима у иностранству. Овлаштена гранична служба такође може да изда визу уколико за то постоји оправдан разлог.

Визне олакшице

У оквиру услуга које пружа Спољно трговинска комора БиХ, Сектор за јавне документе врши:
- издавања Захтјева за визе возацима који врше услугу медународног пријевоза путника и/или терета и
- потврдивање позивних писама за пословне људе и представнике пословних организација из Босне и Херцеговине
Линк: www.komorabih.ba
А)  возачи који врше услугу меðународног превоза путника и терета на територији држава чланица ЕУ, возилима регистрованим у БИХ морају доставити:
„писмени захтјев Спољно трговинске коморе Босне и Херцеговине, у којем су наведени сврха, трајање и учесталост путовања".

У циљу обезбјеђења наведеног писменог захтјева Спољно трговинске коморе БиХ, фирма код које је возач у међународном цестовном превозу путника или терета запослен треба да:
1. читко и у цијелости попуни Образац за возаче, те исти, скупа са копијом потребне документације која је наведена у прилоу Обрасцу за возаче, доставе лично, поштом или путем факс-а Спољно трговинској комори Босне и Херцговине, на једну од сљедећих адреса:

Сектору за транспорт и комуникације, Бранислава Ђурђева 10, у Сарајеву.
Тел.: +387 33 66 33 70 лок.106
Факс: +387 33 66 36 35 или

Одјељењу-канцеларији у Бањој Луци,
Тел.: +387 51 227-681 или

Одјељењу-канцеларији у Тузли, Трг Слободе бб,
Тел.: +387 35 25 82 66
Факс: +387 35 25 82 66 или

Одјељењу-канцеларији у Мостару, Краља Звонимира бр.6,
Тел.: +387 36 33 35 93
Факс: +387 36 33 35 93.

Напомена: Преузимање Захтјева за издавање визе Вањскотрговинске коморе Босне и Херцеговине неће бити могуће без достављања оригинално попуњеног и овјереног обрасца за возаче, оригинал исказнице-лиценце возача и оригинал М2 обрасца.

2. изврши уплату накнаде трошкова поступка за издавање Захтјева за визу за возача у износу од 20,00 КМ на благајни Вањскотрговинске коморе Босне и Херцеговине.

Б) за пословне људе и представнике пословних организација
У циљу обезбјеђења наведене потврде позивног писма, пословни људи и представници пословних организација требају да:
1. читко и у цијелости попуне Образац за потврђивање пословног позива, те исти, скупа са позивним писмом, доставе лично, поштом или путем факс-а Спољнотрговинској комори Босне и Херцеговине, на једну од горе наведених адреса:

Напомена: Преузимање потврђеног пословног писма достављеног лично или поштом, као и потврђивање пословног писма које је претходно прослијеђено путам факс-а неће бити могуће без достављања оригинално попуњеног и овјереног обрасца за потврђивање пословног писма.

2. изврше уплату накнаде трошкова поступка за потврђивање пословног писма у износу од 20,00 КМ на благајни Спољно трговинске коморе Босне и Херцеговине.

Напомена: Од уплате наведене накнаде изузимају се само чланови Вањскотрговинске коморе Босне и Херцеговине који су измирили створене обавезе уплате прописане чланарине Спољно трговинској комори БиХ за претходну и текућу годину.

ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ

Најважнији порези

ПДВ - јединствена стопа од 17% се примјењује од 1.1.2006.године
ПДВ-а је ослобођен коначни увоз робе која се квалифицира за ослобађање од царине ( страни улагачи).
Купци (физичке особе) , без сталног пребивалишта у БиХ имају право на поврат ПДВ на робу коју купе и изнесу ван из БиХ изузев алкохола, алкохолних пића и прерађевина од духана.
Порез на добит и профит = 10%

Власничка права

Сваки страни инвеститор је регистрован као домаће пословно тијело. Страна компанија има иста права као и домаћа компанија или држављанин, укључујући права власништва у РС.

Трансфер власништва

Продајни уговор треба бити достављен на проћену одређеној пореској управи у подручју у којем се имовина налази. У Републици Српској порез на продају износи 3% од процијењене вриједности имовине. Након плаћања пореза, уговор је званично овјерен (у суду) и подноси се регистру некретнина ради промјене власничког имена и регистрације.

Пореске олакшице на улагања

Постоји много пореских олакшица за страна улагања у Републику Српску. Страни улагачи ослобођени су пореза на увоз основних средстава која представљају улог страног улагача. Страна лица могу отворити рачуне у банци и могу вршити пренос средстава у иностранство без икаквих ограничења. Страна лица имају иста права као и грађани Републике Српске када је у питању инвестирање или улагање средстава у економски сектор дефинисана позитивним законима у тој области.

Царинска политика

Царине на увоз се утврђују на бази тарифних листа унутар којих су робе и услуге класификоване у 21 категорију а ниво стопе се креће од 0%-15%. Постоје многе ставке које су ослобођене од плаћана царине нпр. опрема која се увози на бази страних улагања, опрема која се користи за реконструкцију Републике Српске, материјала који се користе за производњу извозних производа, као и капитална и индустријска опрема увезена на бази пословних активности трансфера из иностранства. Вриједност увезене робе се утврђује на бази изјаве добављача о вриједности робе, са додатим трошковима превоза средстава од мјеста порјекла до царинске територије.

Споразуми о слободној трговини :

БиХ је потписала Споразум о слободној трговини ЦЕФТА са земљама: Албаниа, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Молдавија, Србија и УНМИК/Косово.
Такође, потписан је споразум о слободној трговини са Турском, те преференцијални режим са земљама:  САД, Јапан, Канада, Швицарска, Аустралија, Норвешка, Нови зеланд, Русија и Иран.
Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању – споразум о трговини од 01.07.2008.године омогућен је слободан извоз готово свих роба у ЕУ које испуњавају стандарде,  а истовремено се постепено отвара тржиште  БиХ за робе из ЕУ.

Просјечна зарада грађана

Просјечна нето плата у Републици Српској у мјесецу Јулу 2009. године износила је  792 КМ.
Доприноси за пензионо и здравствено осигурање
Представљају обавезна плаћања на плате радника и износе око 52 % .

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ТРАНСПОРТ:

Република Српска има веома добро разграђену транзитну инфраструктуру.

Аутопут :
Љубљана – Загреб- Бања Лука- Сарајево- Мостар – Плоче
Љубљана – Загреб- Шамац- Брчко дистрикт- Тузла- Сарајево- Плоче 

Жељезница:
Загреб- Бања Лука- Сарајево- Плоче ( дневни полазак)
Босански Нови- Бања Лука- Добој- Београд ( дневни полазак)

Аеродром:
Међународни аеродром Бања Лука -  Маховљани ( 22 км удаљен од Бања Луке)
Тел: +387 51 535 210,
Факс:+387 51 535 247  
е-пошта:info@banjaluka-airport.com
web: www.banjaluka-airport.com

ГРАНИЧНИ И ЦАРИНСКИ ПРЕЛАЗИ:

Гранични прелази:

Нови Град, Костајница, Козарска Дубица, Градишка, Босански Брод, Шамац, Рача, Павловића мост, Каракај, Зворник, Клобук, Враћановићи- Делеусна, Добрун, Зубци, Нудо, Иваница.

Царински прелази:

Нови Град, Дубица, Градишка, Босански Брод, Рача, Павловића мост, Каракај , Клобук, Враћановићи-Делеусна, Добрун

РАДНО ВРИЈЕМЕ:

Уобичајно радно вријеме у канцеларијама почиње од 8:00  до 16:00 од понедељка до петка, суботом су канцеларије углавном затворене, изузев приватних канцеларија које суботом раде до 13:00. Банке су такође отворене у истом радном времену изузев што поједине банке примају клијенте и суботом до 13:00. Банкомати су расположиви у самом центру града Бања Луке.
Продавнице за куповину хране и одјеће су отворене сваки радни дан и суботом од 7:00  до 20:00, а продавнице за куповину хране  отворене и недељом до 16:00.

ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ

1.    Нова година, 1. и 2. јануар
2.    Дан Републике 9. јануар
3.    Међународни празник рада, 1. и 2. мај
4.    Дан побједе над фашизмом 9. мај
5.    Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ (Дејтон) 21. новембар

Ако други дан републичког празника, а празнује се два дана,  пада у недељу, преноси се на понедељак.