Преднацрт Правилника о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност

На сајту „еКонсултације“ објављен је преднацрт Правилника о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност од стране Управе за индиректно опорезивање БиХ.

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине је на 7. сједници Представничког дома, одржаној 07.06.2023. године и на 6. сједници Дома народа, одржаној 15.06.2023. године усвојила Закон о допуни Закона о порезу на додату вриједност у вези са давањем поклона у храни као донацији, а који је објављен у Службеном гласнику БиХ, број 46/23 од 30.06.2023. године. Чланом 2. став (1) наведеног Закона је прописано да је Управни одбор УИО дужан у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети подзаконски акт за његово провођење. Сходно наведеном, Управа за индиректно опорезивање је сачинила преднацрт Правилника о допуни Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност и Обрасца за извршену донацију хране – Образац I-DH, који је саставни дио овог Правилника.

Рок за коментаре је до 10.8.2023. године.

Прилози: