Projekti


Imate ideju za projekat i želite da Vam Komora pomogne u njenoj realizaciji?!
Odgovorite na kratka pitanja o Vašem budućem projektu i ako imate pozitivne odgovore, javite nam se na
info@bl.komorars.ba

 

  • Da li je projektom moguće riješiti prepreku u poslovanju sa kojom se susreću naša preduzeća?
  • Da li akivnosti projekta odgovaraju ciljevima Komore i strategijama razvoja RS i BiH?
  • Da li projekat predviđa edukaciju osoblja Komore o najnovijim trendovima u pružanju poslovnih usluga?
  • Da li projekat planira da u najvećoj mogućoj mjeri koristi domaće resurse pri implementaciji aktivnosti?

 
D-CARE
Razvoj, testiranje i validacija modela pametne njege u Podunavlju u svrhu razvoja socijalnih inovacija, unapređenja vještina i preduzetništva (Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship)

Nosilac projekta: Univerzitet medicine i farmacije Iuliu Haţieganu, Kluž, Rumunija

Uloga PPK BL: partner

Trajanje:: 2020 - 2022.

Opis:

Glavni cilj projekta D-CARE je poboljšati vještine te razviti i provjeriti pametna rješenja koja će ojačati i integrisati regionalni socijalni i zdravstveni sistem u 9 podunavskih regija. Projektom će se promovisati usluge e-njege i e-zdravstva za starije osobe s hroničnim bolestima i kognitivnim oštećenjima. Projektne aktivnosti podijeljene su u tri stuba:

1) Dizajn umreženih inovativnih okruženja za učenje, odgovornih za razvoj novih alata za učenje, sadržaja i programa obuke za poboljšanje vještina potrebnih projektnim regijama za pružanje novih integrisanih usluga njege (inovativni modeli pametne njege);

2) Uvođenje pilot projekata pametne nege za istraživanje, izbor, optimizaciju, testiranje i potvrđivanje inovativnih usluga pametne nege za starije odrasle osobe sa hroničnim bolestima ili kognitivnim oštećenjima;

3) uspostavljanje Centra za transnacionalnu politiku učenja koji bi trebao osigurati stvaranje znanja i širenje rezultata i znanja stvaraocima politika;

Za više informacija o projektu posjetite http://www.interreg-danube.eu/d-carePPŽ RS
Podrška preduzetništvu žena Republike Srpske

Nosilac projekta: Privredna komora Republike Srpske

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2019.

Opis projekta: Opšti cilj projekta je unapređenje mjera za podršku razvoju preduzetništva žena u Republici Srpskoj.

Rezultati:

•Povećan broj aktivnih članica u radu savjeta za 20 %
•Povećano učešće preduzetnica u aktivnostima koje savjeti organizuju za 10%
•Usvojen Akcioni plan rada savjeta za žensko preduzetništvo u Komorskom sistemu RS koji predstavlja mehanizam za planiranje i usklađivanje aktivnosti podrške razvoju preduzetništva žena u RS
•Promovisan rad savjeta za žensko preduzetništvo u okviru 6 info dana
•Organizovano najmanje 5 seminara za preduzetnice sa 50 učesnica
•Provedena je nacionalna promotivna kampanja za promociju preduzetništva žena (sa motivacionim porukama za potencijalne preduzetnice), kao i sajma i konferencije
•Organizovani su sajam i konferencija preduzetništva žena
•Organizovana 4 edukativna i/ili informativna događaja tokom konferencije i sajma sa najmanje 100 učesnika
 
Više informacija: https://preduzetnistvozena.com


 

EcoInn Danube
Ekoinovativno povezana dunavska regija (Eco-innovatively connected Danube Region)

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2016 – 2019.

Opis: Opšti cilj projekta je jačanje saradnje inovacionih aktera u oblasti eko-inovacija s posebnim naglaskom na razvoj i primjenu eko-tehnologija u Dunavskom regionu.

Projekat je dao doprinos unapređenju uslova za saradnju između inovacionih aktera te samim tim i generisanje i razvoj eko-inovacija baziranih na društvenim i potrebama okruženja. Predstavljanjem pametnih rješenja za okupljanje ključnih igrača inovacionog ekosistema, kreirano je inovativnije i više ekološki prihvatljivo međuregionalno okruženje. Takođe, podržana je i saradnja između istraživačkih institucija i privatnog sektora. Povezani su tražioci kapitala za eko-inovacije i oni koji posjeduju kapital.

Rezultati:: http://ecoinnovative.eu/

Više informacija: www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube 

Jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2017 - 2018.

Opis: Projekat je dao doprinos unapređenju kapaciteta MSP u metalskom sektoru za nastup na ino tržištu i dizanju nivoa konkurentnosti preduzeća u sektoru metalske industrije. Privredna komora RS je ovim projektom osigurala kontinuiranu podršku za izvoz MSP u metalskom sektoru.

Rezultati:
•20 preduzeća osposobljeno je za nastup na ino tržištu
•9 preduzeća učestvovalo je u studijskoj posjeti Austriji i Sloveniji,
•9 preduzeća povećalo nivo konkurentnosti kroz sertifikaciju odgovarajućih standarda kvaliteta
•Izrađena sektorska publikacija ua promociju kapaciteta sektora metala
•Uspostavljen je set usluga „Paket usluga za podršku izvozu“ za MSP u sektoru metalske industrije 

KOOPLokal
Jačanje saradnje Privredne KOmore i OPština na pružanju podrške ekonomskom razvoju na LOKALnom nivou

Uloga PPK BL: vodeći partner

Trajanje: 2017 – 2018.

Opis: KOOPLokal je proveden da bi se unaprijedili upravljački kapaciteti za lokalni ekonomski razvoj opština Prnjavor, Srbac i Laktaši kroz izgradnju i uvođenje instrumenata ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i pružanje podrške privatno-javnom dijalogu i međuopštinskoj saradnji

Rezultati:
•Kreiran je paket usluga Komore "Usluge za podršku JLS pri privlačenju investicija" kao instrument poboljšanja imidža lokalnih zajednica i privlačenja investicija.
•Kreirano je 9 publikacija za promociju lokalnih privrednih kapaciteta, investicionih lokacija i prilika za poslovnu saradnju.
•Održana su 3 seminara za obuku zaposlenih u opštinama iz oblasti pružanja usluga u skladu sa potrebama MSP radi unapređenja kapaciteta za bolje razumijevanje i reagovanje na dinamiku i izazove privatnog sektora
•Obavljena je studijska posjeta u Njemačku sa 12 učesnika radi prenosa dobrih praksi u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja iz okruženja kao i razvoja međuopštinske saradnje na međunarodnom nivou
•Izgrađene aplikacije:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcs.opstina_prnjavor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcso.lakt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcs.opstina_srbacWeB
We Enforce Businesses (Mi smo podrška preduzećima)

Uloga PPK BL: vodeći partner

Trajanje: 2013 – 2015.

Opis: Projekat je iniciran od strane privrednika iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), te privrednih komora u BiH koje su intenzivirale saradnju na projektnom principu kroz prethodno proveden projekat NET. Projekat WeB je ojačao privredne komore u BiH i unaprijedio njihove kapacitete za uticaj na proces donošenja odluka i politika kojima se oblikuje poslovno okruženje za IKT preduzeća kroz regionalnu razmjenu iskustava, unapređenje dijaloga sa donosiocima odluka, osnivanje tijela za zastupanje interesa i podizanje svijesti o upotrebi IKT u poslovanju.

Rezultati: Projektni rezultati WeB

Više informacija: www.col.ba 

DELICE
Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanje

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2013 – 2015.

Opis: Projekat je proveden s ciljem povećanja kapaciteta za zapošljavanje radne snage kroz stručno obrazovanje i treninge za odrasle.

Rezultati: Tokom projekta nabavljena je vrijedna oprema za Mašinsku i Poljoprivredno-prehrambenu školu i omogućena je njihova akreditacija za provođenje programa obrazovanja odraslih. Škole su opremljenje sa: CNC mašinama, auto-dijagnostikom, opremom za zavarivanje, traktorom, prskalicom i priključnim vozilom. Mašinska škola je kroz projekat stekla akreditaciju za dodatnih 8 zanimanja i 5 osposobljavanja, dok je Poljoprivredno-prehrambena škola akreditovala 4 zanimanja i 5 programa osposobljavanja. Projekat je osnovao i Savjet za obrazovanje i zapošljavanje grada Prijedora čija je osnovna funkcija usklađivanje ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada.

Više informacija:: http://www.predaprijedor.com/works/razvoj-cjelozivotnog-ucenja-za-povecanje-konkurentnosti-i-zaposljavanje-developing-lifelong-learning-for-increase-of-competitiveness-and-employment-delice/ 

PROFIS
Promotion of Financing Innovation in South-East Europe (Promocija finansiranja inovacija u Jugoistočnoj Evropi)

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2013 – 2014.

Opis: PROFIS je dao doprinos unapređenju inovativnog okruženja u JI Evropi i proširio informacije o dostupnosti finansijskih sredstava. Takođe, pružaoci poslovnih usluga su ojačali kapacitete za razvoj novih usluga u oblasti finansiranja inovacija. PROFIS je organizovao trening i pružanje konsultantskih usluga za žene inovatorke kojima bi se unaprijedile njihove  vještine i znanja za uspješnu prezentaciju inovativne ideje.

Rezultati: PROFIS je organizovao nacionalno takmičenje za inovacije u osam zemalja i takmičenje na nivou Jugoistočne Evrope. PROFIS je razvio Internet alat za povezivanje inovatora i potencijalnih investitora, te je unaprijedio kapacitete 28 organizacija za podršku inovacijama, pripremio 135 projekata za ranu fazu finansiranja, izradio 10 zvaničnih dokumenata na nacionalnom nivou i nivou Jugoistočne Evrope za poboljšanje mjera finansiranja inovacija te proveo aktivnosti jačanja svijesti o promociji žena inovatora.

Više informacija: www.profisproject.eu 

ADRIA-HUB
Bridge Technical Differences and Social Suspicions Contributing to Transform the Adriatic Area in a Stable Hub for a Sustainable Technological Development

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2012 – 2016.

Opis: Projekat ADRIA-HUB imao je za cilj da unapredi istraživački kapacitet i stepen industrijskih inovacija širom Jadranskog prostora. Svrha ADRIA-HUB-a bila je promocija stvaranja transnacionalne mreže saradnje između akademskog svijeta, poslovnih organizacija i preduzeća na većem dijelu Jadranskog prostora.

Rezultati: Projekat je razvio platformu inovativnih IKT rješenja, sposobnih da prikupe tehničke informacije sa balkanskih univerziteta i da ih ponude kompanijama. Inicijalni test je izvršen u drvnom sektoru. Projektom je promovisano pravilno pozicioniranje na jadranskom tržištu kvalifikovanih ljudskih resursa, olakšavajući zapošljavanje diplomiranih studenata, što je imalo za cilj stvaranje plodnog okruženja za inovacije u tom području.

Više informacija: http://international.almalaurea.it/adriahub/index.html 

NET
Umrežavanje, obrazovanja i obuka komora u BiH (Networking, Educating, Teaching the Chamber-network in BiH)

Uloga PPK BL: vodeći partner

Trajanje: 2011 - 2013.

Opis: Osnovni cilj projekta je jačanje mreže privrednih komora Bosne i Hercegovine umrežavanjem i jačanjem dijaloga između organa uprave i komora, prilagođavanje standardima evropskih privrednih komora kroz analizu prepreka u ostvarivanju osnovnih komorskih zadataka, obuka i jačanje kadrovskih kapaciteta i stažiranje u Privrednoj komori Istočne Flandrije u Belgiji

Rezultati: „Dvije godine uspješne saradnje“Analiza ženskog preduzetništva

Uloga PPK BL: implementator

Trajanje: 2011.

Opis: Projekat je, uz podršku Britanskog savjeta u BiH, Komora provela s ciljem:
1) ažuriranja podataka o privrednim društvima čije su vlasnice ili suvlasnice, glavni menadžeri, tj. direktorice, zamjenice direktora ili rukovodioci glavnih organizacionih jedinica, žene, i
2) povezivanja, umrežavanja, zajedničkog nastupa na tržištu, odnosno jačanja konkurentnosti i unapređenja poslovanja ovih privrednih društava.

Nakon što su izvršena istraživanja i objedinjeni postojeći podaci, kreiran je anketni upitnik i započeta je aktivnost anketiranja preduzetnica. Nakon istraživanja i rada na terenu, prikupljeni podaci su analizirani i formirana je internet baza, te su rezultati prezentovani na završnoj konferenciji.

Rezultati projekta su bili i osnov za pripremu Programa rada Savjeta za žensko preduzetništvo Područne privredne komore Banja Luka.

Rezultati: „PK Analiza ženskog preduzetništva“ 

FIRMA
Supporting Small and Medium-Sized Enterprises in Bosnia and Herzegovina

Uloga PPK BL: koordinator lanca vrijednosti

Trajanje: 2009 – 2014.

Opis: Projekat FIRMA je petogodišnji projekat pomoći ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini ukupne vrijednosti 21 milion dolara. Osnovni cilj FIRMA je podizanje nivoa konkurentnosti domaćih privrednih subjekata koji posluju u sektoru drvoprerade, turizma i lake/metaloprerađivačke industrije.

Komora je bila lokalni partner projekta, tzv. koordinator lanca vrijednosti (Value Chain Facilitators – VCF), i u o toj ulozi je provela podprojekat koji se ticao jačanja konkurentnosti srednjih privrednih društava iz oblasti drvoprerađivačke i industrije prerade metala.

Rezultati: Projekat je obezbjedio sufinansiranje uvođenja standarda kvaliteta za: Texoprom Srbac, Mehaničke Konstrukcije Kotor Varoš, DI Šipovo i Drvo-emdex Šipovo, Foresta Kostajnica.

Više informacija: „Evaluation report“ 

EuroSouthEast Network
Umrežavanje privrednih komora/udruženja/institucija Veneta i država Jugoistočne Evrope

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2008 – 2009.

Opis: U novembru 2008. godine je uspostavljena mreža za saradnju između Centra za međunarodnu saradnju regije Veneto (Centro Estero Veneto), te županijskih komora iz Pule, Rijeke i Osijeka, Klastera Drvo iz Prijedora, Biznis servis centra iz Zenice, komora Srbije, Novog Sada, Beograda, Leskovca, Direkcije za razvoj MSP Crne Gore i komora iz Tirane i Duraca. Mreža je facilitator jačanja privredne saradnje Veneta i Balkana, kroz stvaranje strukturisane mreže kontakata sa organizacija koje su uključene u pružanje informacija i pomoći kompanijama zainteresovanim za međunarodnu saradnju.

Rezultati: Sporazum o saradnji između Centra za spoljnu trgovinu Veneto i Privredne komore regije Banja Luka u okviru Euro South East mreže potpisan 2009. godine.