Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

04.01.2023


Пројекти EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery објављују нови Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, вриједан је 5 милиона КМ.

Овај јавни позив као и смјернице за потенцијалне подносиоце пријава се искључиво односе на мјеру подршке у прерађивачке капацитете пољопривредно-прехрамбене индустрије кроз увођење иновација и развој нових и/или унапређење постојећих производа, маркетиншких алата, те осигурање континуитета пословања и сигурног и здравог радног окружења.

Ко се може пријавити?

На јавни позив се могу пријавити обрти, предузетници, задруге и предузећа, микро, мала и средња предузећа која запошљавају мање од 250 радника, те сви пројекти који се искључиво односе на производњу производа за људску прехрану а у склопу сектора: прераде воћа, прераде гљива, љекобиља, зачинског биља, винарства и прераде маслина, прераде поврћа, прераде млијека, прераде меда, прераде меса, прераде јаја, прераде и конзервирање риба, прераде житарица, те производња готове хране и јела.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив. Подносиоци пријава могу да поднесу пријаве за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално. Пријаве више подносилаца у оквиру једног приједлога неће бити узете у обзир. Подносиоци пријава су одговорни за реализацију пројекта укључујући и финансијске обавезе.

Подносиоци пријаве који су у претходном периоду користили финанцијску подршку кроз мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа (односи се на мјеру финанцирану од стране EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery) се сматрају неприхватљивим подносиоцима.

Средства подршке по једној пријави могу износити од 30.000 КМ до 300.000 КМ и могу се користити само за финанцирање прихватљивих трошкова (наведени износи не укључују ПДВ који се сматра неприхватљивим трошком).

Максимални износ тражене финансијске подршке за пројекте који спадају под ЛОТ1 не могу бити већи од 80.000 КМ (износ без ПДВ-а), док износ тражене финансијске подршке за пројекте који спадају под ЛОТ2 морају бити од 80.001 КМ до 300.000 КМ (износи без ПДВ-а).

Износ обавезног финанцијског учешћа подносиоца пријаве (односи се на оба ЛОТ-а) је 30% укупних прихватљивих трошкова. Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Оно што је значајна разлика у односу на претходно објављени Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, јесте:

  • Рок за достављање дозволе за градњу (уколико је релевантно) је помјерен и везан је уз први захтјев за плаћање према кориснику (у случају да се одобри финанцијска подршка).
  • Потврде о непостојању пореских дуговања, те потврда о непостојању блокираних рачуна су замјењене, са Изјавом подносиоца (у моменту подношења пријаве). Потврде надлежних институција се достављају накнадно, приликом потписивања Уговора о финанцијској подршци.
  • Пословни план се оцјењује на основу финанцијских и нефинанцијских индикатора, те у оцјени финанцијских индикатора се користе директни (ефекти инвестиције на сектор у коме се реализује) и индиректни (ефекти инвестиције на остале прихватљиве секторе у којима подносилац послује), ефекти инвестиције.

Пријаве се могу поднијети од 15. јануара 2023. године док је крајњи рок 06. март 2023. године до 15:00 сати. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или емаил) се неће узети у разматрање.

Смјернице и пратећу документацију можете пронаћи на LINKU

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на wеб страници пројекта javnipoziv.undp.ba. у временском периоду од 15.01.2023 до 28.02.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

У склопу EU4AGRI, ЕУ пружа подршку јачању конкурентности пољопривреде и руралном развоју у БиХ. Кроз EU4AGRI-Recovery, ЕУ пружа подршку Босни и Херцеговини у ублажавању економских ефеката пандемије ЦОВИД-19 на пољопривредно-прехрамбена предузећа и оператере руралног туризма, те осигурање континуитета њиховог пословања, док се кроз EU4BusinessRecovery утиче на смањење посљедица изазваних пандемијом на пољопривредна и туристичка предузећа, микро, мала и средња предузећа. За сва три пројекта Европска унија издвојила је 28 милиона еура.