Објављена Одлука о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику

07.05.2022


У Службеном гласнику Републике Српске број 39/2022 објављена је Одлука о измјени Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику. (страна број 7)

Измјена ове Одлуке  се односи на повећање трошкова једног топлог оброка  за вријеме једног радног дана, као и у случају обављања прековременог рада дужег од три часа дневно увећава са 0.75 % на 0.85 % просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, за сваки радни дан радника уколико код послодавца није организована исхрана.