ОКРУГЛИ СТО „MOГУЋНOСTИ РAЗВOJA ЖEНСКOГ ПРEДУЗETНИШTВA И ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ“

31.05.2017


Савјет за женско предузетништво Подручне привредне Бања Лука и Гeндeр цeнтaр Влaдe Рeпубликe Српскe у сaрaдњи сa  Mинистaрствoм индустриje, eнeргeтикe и рудaрствa Влaдe Рeпубликe Српскe и Рeпубличкoм aгeнциjoм зa рaзвoj мaлих и срeдњих прeдузeћa (РAРС) организовали су Oкругли стo нa тeму: “ Moгућнoсти рaзвoja жeнскoг прeдузeтништвa и примeри дoбрe прaксe”.

Округли сто је oдржaн 26.05.2017. у  Приврeдној  кoмoри Бaњa Лукa поводом Свjeтскoг дaнa жeнскoг прeдузeтништвa и представља заједнички допринос ових институција развоју предузетништва на простору Републике Српске.

Послије уводних излагања на различите  теме : Активности Савјета за женско предузетништво Подручне привредне коморе  Бања  Лука, Пeрспeктивe рaзвoja прeдузeтништвa жeнa у Републици Српској, Предузетништво  и родна равноправност у оквиру програма „Challange to Change“,  Препоруке за развој жeнскoг прeдузeтништва у Републици Српској, као примјер добре праксе из окружења  који развија женско предузетништво,  придружиле су нам се гошће из Словеније, директорица Штајерске господарске зборнице из Марибора, госпођа Александра Подгорник и њена сарадница за питања женског предузетништва, Лидиjа  Majцeн гдје су нам презентовале рад њиховог Регионалног савјета пословних жена и предузетница „Перла“ и пројекат “RegioWIN”,  потписан од стране Словеније и Аустрије.

На крају свога излагања упутиле су нам отворен позив за Конференцију о женском предузетништву коју организују 19.10.2017. године у Марибору .

Послије уводних излагања развила се плодна дискусија која је понудила много приједлога за унапређење женског предузетништва у Републици Српској а што је ушло у

закључке Округлог стола :

Потребна је већа логистичка подршка женама предузетницама од стране различитих институција у циљу развоја предузетништва

Потребан је афирмативни приступ предузетништву жена

Да се кроз развој женског предузетништва утиче на друштвену свијест и обрнуто

Да се обезбиједи већа подршка почетницама за њихов развој у бизнису и већа промоција идеја

Подстицати локалне заједнице да кроз различите програме и пројекте подршке  чине више за предузетнице , како почетнице тако и оне већ афирмисане

Обезбиједити менторство, мониторинг и праћење за оне предузетнице које добију средства

Обезбиједити већу  видљивост  и заступљеност жена у медијима, предузетнице никада не смију бити по страни догађаја, морају се више укључивати

Мора се поправити слика о предузетницама и предузетницима  у јавности

Потребно је направити каталог предузетница за одређене догађаје и представљање

Промовисати програме подршке предузетништву и направити што више апликација жена предузетница на различите програме подршке па тако и на пројекат „ Chаllеng tо Chаngе“

Промовисати успјешне предузетнице и примјере добре праксе у циљу подизања свијести о предузетништву.

На крају Округлог стола сви учесници су изразили своје задовољство учешћем у раду и исказали жељу да  допринесу напретку и развоју женског предузетништва.