Јавна овлашћења


Јавна овлашћења утврђена су одговарајућим законским прописима и међународним конвенцијама. Ова овлашћења се односе на издавање одговарајућих докумената по основу којих привредни субјекти стичу одређена права.

Подручне привредне коморе су овлаштене од стране Привредне коморе Републике Српске да издају докумената који прате робу при извозу - цертификат о поријеклу робе (цертификати Форм А и Оф Оригин), за предузећа са сједиштем на подручју тих Комора, а у циљу скраћивања и економичности поступка.

ППК БЛ - СЕКТОР УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Миле Чанковић
Телефон
: +387 51 225 091
Факс: +387 51 215 510
E-mail

 

Привредна комора Републике Српске издаје :

  • Сагласност о економској оправданости увоза/извоза  и
  • Потврду да се роба не производи у БиХ, потврду да се роба не производи у довољним количинама у БиХ на основу којих се остварује право на ослобађање од плаћања царине, на основу  Закона о царинској политици Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 57/04, 51/06, 93/08) и Одлука о проведбеним прописима Закона о царинској политици Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 63а/04, 60/06, 58/08)
  • Потврда о преференцијалном третману домаћег на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09) и Упутство о примјени Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 3/05, 24/09) и Одлука о обавезном коришћењу преференцијалног третмана домаћег у поступку јавних набавки („Сл. гласник БиХ“, број: 105/06, 29/09)
  • Потврде о бонитету, које се издају на захтјев корисника углавном ради учешћа на тендерима, као и на захтјев  друге заинтересоване стране за провјеру бонитета одређеног предузећа.
  • Друге потврде које омогућавају привредницима кориштење одређених права(виша сила, овјера цјеновника и тд.).

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Перо Ћорић, руководилац сектора гранских удружења
Телефон
: +387 51 226 161
Факс: +387 51 215 565
E-mail

 

Расподјела деташмана

Привредна комора Републике Српске обавља распођелу контингента радника деташираних на рад у СР Њемачку (по основу Уредбе о ратификацији Споразума између Владе БиХ и Владе СР Њемачке из 1995.године).

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Миле Петровић, Секретар Комисије
Тел/Факс:
+387 51 232-952
E-mail

 

Усаглашавање редова вожње подручних аутобуских линија

Подручна привредна комора Бања Лука  спроводи поступак усаглашавања и регистрације редова вожње за републичке аутобуске линије које повезују територије двије или више јединица локалне самоуправе, чија је траса дужине до 50 km, а на основу  Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, број 111/08) и Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње („Службени гласник Републике Српске“, број 15/09).

Књига редова вожње подручних аутобуских линија  2021/2022

ДАЉИНАР

Станице и стајалишта

Релација и стајалишта

Упутство за примјену даљинара

Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње

Исправка правилника о  усклађивању и регистрацији редова вожње

Правилник о допуни правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње

Одлука о висини накнаде за усклађивање и регистрацију редова вожње

 

ППК БЛ - СЕКТОР УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Сњежана Тимарац, стручни сарадник за саобраћај
Телефон
: +387 51 215 466
Факс: +387 51 215 510
E-mail