Пројекти


Имате идеју за пројекат и желите да Вам Комора помогне у њеној реализацији?!
Одговорите на кратка питања о Вашем будућем пројекту и ако имате позитивне одговоре, јавите нам се на
info@bl.komorars.ba

 

  • Да ли је пројектом могуће ријешити препреку у пословању са којом се сусрећу наша предузећа?
    Да ли акивности пројекта одговарају циљевима Коморе и стратегијама развоја РС и БиХ?
    Да ли пројекат предвиђа едукацију особља Коморе о најновијим трендовима у пружању пословних услуга?
    Да ли пројекат планира да у највећој могућој мјери користи домаће ресурсе при имплементацији активности?

 
D-CARE
Развој, тестирање и валидација модела паметне његе у Подунављу у сврху развоја социјалних иновација, унапређења вјештина и предузетништва (Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship)

Носилац пројекта: Универзитет медицине и фармације Иулиу Хаţиегану, Клуж, Румунија

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање:: 2020 - 2022.

Опис:

Главни циљ пројекта D-CARE је побољшати вјештине те развити и провјерити паметна рјешења која ће ојачати и интегрисати регионални социјални и здравствени систем у 9 подунавских регија. Пројектом ће се промовисати услуге е-његе и е-здравства за старије особе с хроничним болестима и когнитивним оштећењима. Пројектне активности подијељене су у три стуба:

1) Дизајн умрежених иновативних окружења за учење, одговорних за развој нових алата за учење, садржаја и програма обуке за побољшање вјештина потребних пројектним регијама за пружање нових интегрисаних услуга његе (иновативни модели паметне његе);

2) Увођење пилот пројеката паметне неге за истраживање, избор, оптимизацију, тестирање и потврђивање иновативних услуга паметне неге за старије одрасле особе са хроничним болестима или когнитивним оштећењима;

3) успостављање Центра за транснационалну политику учења који би требао осигурати стварање знања и ширење резултата и знања ствараоцима политика;

За више информација о пројекту посјетите http://www.interreg-danube.eu/d-careППЖ РС
Подршка предузетништву жена Републике Српске

Носилац пројекта: Привредна комора Републике Српске

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2019.

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је унапређење мјера за подршку развоју предузетништва жена у Републици Српској.

Резултати:

•Повећан број активних чланица у раду савјета за 20 %
•Повећано учешће предузетница у активностима које савјети организују за 10%
•Усвојен Акциони план рада савјета за женско предузетништво у Коморском систему РС који представља механизам за планирање и усклађивање активности подршке развоју предузетништва жена у РС
•Промовисан рад савјета за женско предузетништво у оквиру 6 инфо дана
•Организовано најмање 5 семинара за предузетнице са 50 учесница
•Проведена је национална промотивна кампања за промоцију предузетништва жена (са мотивационим порукама за потенцијалне предузетнице), као и сајма и конференције
•Организовани су сајам и конференција предузетништва жена
•Организована 4 едукативна и/или информативна догађаја током конференције и сајма са најмање 100 учесника

Више информација: https://preduzetnistvozena.com 

EcoInn Danube
Екоиновативно повезана дунавска регија (Eco-innovatively connected Danube Region)

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2016 – 2019.

Опис: Општи циљ пројекта је јачање сарадње иновационих актера у области еко-иновација с посебним нагласком на развој и примјену еко-технологија у Дунавском региону.

Пројекат је дао допринос унапређењу услова за сарадњу између иновационих актера те самим тим и генерисање и развој еко-иновација базираних на друштвеним и потребама окружења. Представљањем паметних рјешења за окупљање кључних играча иновационог екосистема, креирано је иновативније и више еколошки прихватљиво међурегионално окружење. Такође, подржана је и сарадња између истраживачких институција и приватног сектора. Повезани су тражиоци капитала за еко-иновације и они који посједују капитал.

Резултати: http://ecoinnovative.eu/

Више информација: www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube 

Јачање извозних капацитета малих и средњих предузећа металског сектора

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2017 - 2018.

Опис: Пројекат је дао допринос унапређењу капацитета МСП у металском сектору за наступ на ино тржишту и дизању нивоа конкурентности предузећа у сектору металске индустрије. Привредна комора РС је овим пројектом осигурала континуирану подршку за извоз МСП у металском сектору.

Резултати:
•20 предузећа оспособљено је за наступ на ино тржишту
•9 предузећа учествовало је у студијској посјети Аустрији и Словенији,
•9 предузећа повећало ниво конкурентности кроз сертификацију одговарајућих стандарда квалитета
•Израђена секторска публикација уа промоцију капацитета сектора метала
•Успостављен је сет услуга „Пакет услуга за подршку извозу“ за МСП у сектору металске индустрије 

КООПЛокал
Јачање сарадње Привредне КОморе и ОПштина на пружању подршке економском развоју на ЛОКАЛном нивоу

Улога ППК БЛ: водећи партнер

Трајање: 2017 – 2018.

Опис: КООПЛокал је проведен да би се унаприједили управљачки капацитети за локални економски развој општина Прњавор, Србац и Лакташи кроз изградњу и увођење инструмената економског развоја на локалном нивоу и пружање подршке приватно-јавном дијалогу и међуопштинској сарадњи

Резултати:
•Креиран је пакет услуга Коморе "Услуге за подршку ЈЛС при привлачењу инвестиција" као инструмент побољшања имиџа локалних заједница и привлачења инвестиција.
•Креирано је 9 публикација за промоцију локалних привредних капацитета, инвестиционих локација и прилика за пословну сарадњу.
•Одржана су 3 семинара за обуку запослених у општинама из области пружања услуга у складу са потребама МСП ради унапређења капацитета за боље разумијевање и реаговање на динамику и изазове приватног сектора
•Обављена је студијска посјета у Њемачку са 12 учесника ради преноса добрих пракси у области локалног економског развоја из окружења као и развоја међуопштинске сарадње на међународном нивоу
•Изграђене апликације:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcs.opstina_prnjavor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcso.lakt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvcs.opstina_srbacWeB
We Enforce Businesses (Ми смо подршка предузећима)

Улога ППК БЛ: водећи партнер

Трајање: 2013 – 2015.

Опис: Пројекат је инициран од стране привредника из области информационо-комуникационих технологија (ИКТ), те привредних комора у БиХ које су интензивирале сарадњу на пројектном принципу кроз претходно проведен пројекат НЕТ. Пројекат WеБ је ојачао привредне коморе у БиХ и унаприједио њихове капацитете за утицај на процес доношења одлука и политика којима се обликује пословно окружење за ИКТ предузећа кроз регионалну размјену искустава, унапређење дијалога са доносиоцима одлука, оснивање тијела за заступање интереса и подизање свијести о употреби ИКТ у пословању.

Резултати: Пројектни резултати WеБ

Више информација: www.col.ba 

DELICE

Развој цјеложивотног учења за повећање конкурентности и запошљавање

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2013 – 2015.

Опис: Пројекат је проведен с циљем повећања капацитета за запошљавање радне снаге кроз стручно образовање и тренинге за одрасле.

Резултати: Током пројекта набављена је вриједна опрема за Машинску и Пољопривредно-прехрамбену школу и омогућена је њихова акредитација за провођење програма образовања одраслих. Школе су опремљење са: ЦНЦ машинама, ауто-дијагностиком, опремом за заваривање, трактором, прскалицом и прикључним возилом. Машинска школа је кроз пројекат стекла акредитацију за додатних 8 занимања и 5 оспособљавања, док је Пољопривредно-прехрамбена школа акредитовала 4 занимања и 5 програма оспособљавања. Пројекат је основао и Савјет за образовање и запошљавање града Приједора чија је основна функција усклађивање понуде и потражње на локалном тржишту рада.

Више информација:: http://www.predaprijedor.com/works/razvoj-cjelozivotnog-ucenja-za-povecanje-konkurentnosti-i-zaposljavanje-developing-lifelong-learning-for-increase-of-competitiveness-and-employment-delice/ 

ПРОФИС
Promotion of Financing Innovation in South-East Europe (Промоција финансирања иновација у Југоисточној Европи)

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2013 – 2014.

Опис: ПРОФИС је дао допринос унапређењу иновативног окружења у ЈИ Европи и проширио информације о доступности финансијских средстава. Такође, пружаоци пословних услуга су ојачали капацитете за развој нових услуга у области финансирања иновација. ПРОФИС је организовао тренинг и пружање консултантских услуга за жене иноваторке којима би се унаприједиле њихове  вјештине и знања за успјешну презентацију иновативне идеје.

Резултати: ПРОФИС је организовао национално такмичење за иновације у осам земаља и такмичење на нивоу Југоисточне Европе. ПРОФИС је развио Интернет алат за повезивање иноватора и потенцијалних инвеститора, те је унаприједио капацитете 28 организација за подршку иновацијама, припремио 135 пројеката за рану фазу финансирања, израдио 10 званичних докумената на националном нивоу и нивоу Југоисточне Европе за побољшање мјера финансирања иновација те провео активности јачања свијести о промоцији жена иноватора.

Више информација: www.profisproject.eu 

АДРИА-ХУБ
Bridge Technical Differences and Social Suspicions Contributing to Transform the Adriatic Area in a Stable Hub for a Sustainable Technological Development

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2012 – 2016.

Опис: Пројекат АДРИА-ХУБ имао је за циљ да унапреди истраживачки капацитет и степен индустријских иновација широм Јадранског простора. Сврха АДРИА-ХУБ-а била је промоција стварања транснационалне мреже сарадње између академског свијета, пословних организација и предузећа на већем дијелу Јадранског простора.

Резултати: Пројекат је развио платформу иновативних ИКТ рјешења, способних да прикупе техничке информације са балканских универзитета и да их понуде компанијама. Иницијални тест је извршен у дрвном сектору. Пројектом је промовисано правилно позиционирање на јадранском тржишту квалификованих људских ресурса, олакшавајући запошљавање дипломираних студената, што је имало за циљ стварање плодног окружења за иновације у том подручју.

Више информација: http://international.almalaurea.it/adriahub/index.html 

НЕТ
Умрежавање, образовања и обука комора у БиХ (Networking, Educating, Teaching the Chamber-network in BiH)

Улога ППК БЛ: водећи партнер

Трајање: 2011 - 2013.

Опис: Основни циљ пројекта је јачање мреже привредних комора Босне и Херцеговине умрежавањем и јачањем дијалога између органа управе и комора, прилагођавање стандардима европских привредних комора кроз анализу препрека у остваривању основних коморских задатака, обука и јачање кадровских капацитета и стажирање у Привредној комори Источне Фландрије у Белгији

Резултати: „Двије године успјешне сарадње“Анализа женског предузетништва

Улога ППК БЛ: имплементатор

Трајање: 2011.

Опис: Пројекат је, уз подршку Британског савјета у БиХ, Комора провела с циљем:
1) ажурирања података о привредн