Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима РС ступио на снагу

Обавјештавамо Вас да је данас 02.03.2023. године ступио на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 17/23 од дана 22.02.2023. године (странице 38-48).

Наведени Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима представља шесту измјену основног текста Закона из 2008. године, на основу чега је један од основних захтјева Привредне коморе Републике Српске, приликом достављања коментара Министарству привреде и предузетништва, био доношење новог текста Закона.

Привредна комора Републике Српске је коментаре на овај Закон достављала док је текст Закона о измјенама и допунама Закона био у фази нацрта, приједлога, те је организовала састанак са представницима Министарства привреде и предузетништва, као и представницима привредних друштава, на којем су представници привредних друштава имали могућност да изнесу своје приједлоге и сугестије на низ одредби нових измјена и допуна које су се односиле на прописивање ограничења у расподјели добити, исплати дивиденде, те на вриједност акција приликом емисија.

Најзначајнија допуна Закона о привредним друштвима је дефинисана чланом 35. Закона о измјенама и допунама којим се Закон о привредним друштвима допуњава са новим чланом 295а, који прописује да акционари са укупним учешћем у основном капиталу од 10% могу побијати одлуку о расподјели добити када се не изврши исплата дивиденде, а да је та исплата требала бити исплаћена под одређеним условима наведеним у овом члану. Ово одредба представља додатни ограничавајући фактор за акционаре и за будуће улагаче јер угрожава основно право одлучивања на скупштини акционара, посебно јер је законом прописано како се доноси одлука о расподјели добити. Привредна комора Републике Српске је од објављивања нацрта Закона била против овакве одредбе, те је тражено брисање исте из Закона о измјенама и допунама. До брисања нажалост није дошло али је подигнут проценат броја акција које могу побијати овакву одлуку са 5% на 10%.

Привредна комора је истакла свој став и против одредбе којим се мјења члан 207. Закона а која прописује да продајна цијена акције не може бити испод номиналне цијене. До сада је продајна цијена могла бити нижа од номиналне и тада је она најчешће тржишна или књиговодствена и то је рјешење које је требало и да остане. Прописивање одредбе да продајна цијена не може бити нижа од номиналне може довести до смањеног интересовања за финансирање развоја акционарских друштава путем емисије акције, те генерално до смањења интереса за куповину акција по цијени која је већа од тржишне.

Као резултат настојања Привредне коморе Републике Српске, у Закону је остављена могућност доношења одлуке о расподјели добит на начин да добит остане нераспоређена. Један од приједлога измјена у нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима је било брисање ове могућности, које је на крају оцјењено као несврсисходно.

Уколико имате потребу за додатним информацијама или разјашњењима осталих измјена, те приједлоге за измјену тренутно важећег текста, стручне службе Привредне коморе Републике Српске Вам стоје на располагању.

ИЗВОР: ПКРС