Обавјештење о покретању поступка усклађивања подручних редова вожње за 2024/25 годину

На основу   члана  25. став  1. и члана 27. став  2.  Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17 и 17/23) и члана 6. став 1. Правилника о  усклађивања и регистрацији редова вожње („Службени гласник Републике Српске“ број 6/18, 8/18 и 3/20) и Одлуке о висини накнаде за усклађивање и регистрацију редова вожње у републичком линијском превозу лица („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/18) обавјештавамо  превознике путника да је започео поступак усклађивања ПОДРУЧНИХ редова вожње дужине до 50 километара који саобраћају на територији Подручне привредне коморе Бања Лука за 2024/2025. годину.

Захтјев са документацијом доставити Подручној привредној комори Бања Лука,  ул. Бранка Ћопића 6  78000  Бања Лука најкасније до понедељка, 19. фебруара 2024. године. Документација се доставља у запечаћеној коверти са назнаком „Комисија за усклађивање редова вожње-не отварати“.

УПУТСТВО ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА ПОДРУЧНИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ

Неопходна документација:

  1. Захтјев за усклађивање са подацима о превознику  (адреса, број телефона, телефакса, Е-маил адреса, име и презиме директора привредног друштва и број мобилног телефона директора).
  2. Копију важеће лиценце за превозника
  3. Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих коопераната (само за редове вожње који се одржавају  у кооперацији). Уговор о кооперацији мора садржавати тачно дефинисан распоред режима одржавања реда вожње између коопераната. Приједлози редова вожње уз које није приложен уговор о кооперацији како је назначено, неће бити разматрани.
  4. Редове вожње дужине до 50 километара доставити на прописаним обрасцима како слиједи:
  • Списак старих редова вожње доставити у пет примјерака према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 1 ПРАВИЛНИКА;
  • Списак старих редова вожње са промјеном за усклађивање доставити у пет примјерака према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 2 ПРАВИЛНИКА;

–   Приједлоге  старих редова вожње са промјеном, овјерене од стране подносиоца захтјева (свих превозника на реду вожње), доставити у пет примјерака, према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 4 ПРАВИЛНИКА; (обавезно назначити  која је промјена, у складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Правилника о усклађивању и  регистрацији  редова вожње);

  • Списак нових редова вожње за усклађивање доставити у пет примјерака, према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ  3  ПРАВИЛНИКА;
  • Приједлоге нових редова вожње, овјерене од стране подносиоца захтјева (свих превозника на реду вожње)  доставити у пет примјерака, према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 4 ПРАВИЛНИКА (обавезна ознака пута);

Списак редова вожње не треба достављати ако превозник предлаже само један ред вожње. 

Све приједлоге редова вожње треба сложити у комплете. Комплет чини по један примјерак списка и сваког најављеног односно предложеног реда вожње.

На приједлозима редова вожње обавезно назначити да ли је предметни приједлог стари са промјеном или нови ред вожње, те навести назив кооперанта на реду вожње.

Приједлози подручних редова вожње морају бити израђени са важећим ДАЉИНАРОМ са  минималним временима вожње, као и Упутством за примјену Даљинара са минималним временима вожње  и условима, начину и поступку измјене и допуне релације Даљинара, те Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње. Наведени прописи доступни су на интернет страници Коморе (www.bl.komorars.ba)

Обавезно навести број релације из Даљинара која је кориштена приликом израде реда вожње.

* За сваки најављени ПОЛАЗАК и ПОВРАТАК на приједлогу НОВОГ подручног реда вожње потребно је уплатити:

           400 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ  КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КОМОРИ ЗА 2023.  годину

           600 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ КОЈИ НИСУ   ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ  КОМОРИ ЗА 2023 годину

* За сваки најављени СТАРИ РЕД ВОЖЊЕ СА ПРОМЈЕНОМ   потребно је уплатити:

          200 КМ  ЗА ПРЕВОЗНИКЕ  КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КОМОРИ ЗА 2023. годину

          300 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ КОЈИ НИСУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КОМОРИ ЗА  2023 годину

БЕЗ УПЛАТЕ И ДОСТАВЉЕНОГ ДОКАЗА О УПЛАТИ  ПРИЈЕДЛОЗИ РЕДОВА ВОЖЊЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ.

НАПОМЕНА: ПРИЈЕДЛОЗИ РЕДОВА ВОЖЊЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ИЗВРШЕНА БЛАГОВРЕМЕНА УПЛАТА НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ.

Уплате извршити на жиро рачун  ПОДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ  БАЊА ЛУКА  БРОЈ:

562-099-00016769-45 код НЛБ  Развојне банке Бањалука са назнаком „ЗА РЕДОВЕ ВОЖЊЕ“.

НАПОМЕНА: Све непотпуне и неблаговремено поднијете захтјеве за усклађивање редова вожње  Комисија неће узимати у разматрање.

Након што Комисија прегледа ваљаност приспјелих захтјева биће организован састанак усклађивања редова вожње на који ће бити позвани сви заинтересовани превозници.

За све информације можете се обратити на телефон број: 051/493-111, Сњежана Тимарац.