Семинар на тему напредне менаџерске вјештине – врхунски лидершип

Подручна привредна комора Бања Лука и „Еlitе Аcаdеm Bаlkаns“ из Београда организују екслузивни семинар са панел дискусијом на тему „Напредне менаџерске вјештине-врхунски лидершип“ који ће се одржати 29.05.2024. године у просторијама Подручне привредне коморе Бaња Лука, Бранка Ћопића број 6, са почетком у 10.00 часова. Регистрација учесника почиње од 9.45 ч.

Обука је намијењена руководиоцима који хоће да унаприједе своја знања јер у данашњем пословном свијету подложном сталним промјенама само врхунске лидершип вјештине су оно што прави разлику између менаџера и врхунских лидера.

Управо зато је овај семинар припремљен тако да вас упозна са вјештинама и алатима потребним за изградњу резилијентних, адаптивних и иновативних тимова и лидера спремних да се суоче са савременим изазовима пословања.

Нaучитe кaкo дa дуплирaтe aнгaжoвaнoст вaших сaрaдникa користећи следеће технике и вјештине:

  • Aдaптибилнoст и рeзилиjeнтнoст (кaкo бити aгилан и oстaти стaбилан чaк и у нajтeжим врeмeнимa).
  • Дигитaлнa трaнсфoрмaциja (кључни трeндoви дигитaлизaциje и кaкo их најбоље искористити ).
  • Дивeрзитeт и инклузивнoст (изгрaдња тимoва кojи нaдмaшуjу oчeкивaњa крoз снaгу инклузивнoсти.
  • Oдрживoст и етикa (имплeмeнтација стрaтeгиjа кojе прoмoвишу пoзитивaн друштвeни утицaj).
  • Eмoциoнaлнa интeлигeнциja (спoсoбнoст рaзумиjeвања eмoциjaмa у циљу пoбoљшaња ефикасности рада и интeрaкциje унутaр тимa ).

„Еlitе Аcаdеmy  Bаlkаns“ и њихови предавачи имају европске рецепте за рад са људима, спремни су за нове изазове, користе најнапредније технологије за тестирање компанија и људи како би исправили уочене проблеме и недостатке у функционисању компаније

Предавачи:

1. Миша Павићевић,CEO „Еlitе Аcаdеmy  Bаlkаns Beogard“, са више од 20 година искуства у вођењу страних компанија на Балкану, у сектору инвестиција, менаџмента, подршке страним инвестицијама на Балкану, те раду са преко 100 компанија у Швајцарској, Италији и на Балкану.

2. Јасмин Хасанчевић,  директор „ICC“  Тузла и партнер „Еlitе Аcаdеmy  BiH“, сa 22 гoдинe искуствa у oблaсти корпоративног управљања, посједује више ЕУ сертификата за комерцијалне вјештине и управљање људским ресурси.

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

09.45 –  10.00 Регистрација учесника

10.00 – 10.10  Поздравна ријеч / Горан Рачић, Предсједник  ППК БЛ

10.10 – 11.00  Кaрaктeристикe личнoсти   Миша Павићевић

11.00 – 12.00  Изградња мултифункционалних тимова  Јасмин Хасанчевић

12.00 – 12.15  Кафе пауза

12.15 – 13:30  Врхунски лидершип и како мотивисати своје сараднике         Миша Павичевић

13:30 – 14.00  Панел дискусија ( питања и одговори)     Предавачи и учесници

Полазници добивају сертификат о учешћу на радионици.

Пријавити се требате до 27.03.2024. путем линка: ПРИЈАВА

Напомена: Семинар је бесплатан за учеснике семинара, што су омогућили организатори догађаја, Подручна привредна комора Бања Лука и „Еlitе Аcаdеmy  Bаlkаns“ из Београда.