Утицај на креирање економске политике

Примарни циљ и улога Подручне привредне коморе Бања Лука као дијела коморског система Републике Српске, је да утиче на стварање таквог привредног амбијента који ће имати развојну компоненту у смислу побољшања основних економских параметара – повећања обима производње и извоза, довођење страних инвеститора, запошљавање нових радника односно смењење незапослености.

Овај циљ се реализује праћењем ефеката Програма економске политике, развојних програма Републике Српске и секторских стратегија, анализом законских рјешења која утичу на пословање привреде и предлагањем конкретних мјера, односно доношења нових или измјена постојећих законских и подзаконских аката који ће у већој мјери допринијети стварању повољног привредног амбијента. Наведене активности се реализују кроз организовање сједница органа и тијела Коморе (Скупштина Коморе, Управни одбор, грански савјети и одбори), организовањем јавних расправа, округлих столова, тематских сједница и сл.