Често постављана питања

1. Ко су чланови и како се постаје члан Подручне привредне коморе Бања лука?

Чланови Подручне привредне комора Бања Лука су привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају привредну дјелатност у Републици Српској, односно на подручју дјеловања Подручне привредне коморе Бања Лука. У складу са Законом о Привредној комори Републике Српске, за ове привредне субјекте, чланство у Комори је обавезно и стиче се уписом оснивања у судски регистар.
Чланови Коморе могу бити пословна и стручна удружења и други облици организовања који обављају дјелатност од значаја за привредна подручја, уколико искажу интерес за чланство.

2. Која предузећа су ослобођена плаћања чланарине за текућу годину?

Чланови Коморе основани и уписани у судски регистар у 2022. и 2023. години ослобођени су плаћања чланарине.

3. Како и на који начин се издаје фактура „аванс“ чланарине за текућу годину?

До објављивања званичних података о пословању привредних субјекта РС за 2022. годину, износ мјесечне чланарине, чланицама Коморе, фактурисаће се аконтативно на нивоу чланарине из прошле године, а на основу објављених података утврдиће се коначни износи чланарине. Аконтативно на нивоу чланарине из прошле године, а на основу објављених података утврдиће се коначни износи чланарине.

4. Који су услови да би се остварио попуст од 10% за плаћање чланарине?

Чланови Коморе који до краја другог квартала 2023. године уплате укупан износ годишње чланарине за 2023. годину остварују право на попуст у износу од 10%.

5. Да ли постоје посебни услови за плаћање чланарине за предузећа са одређеним потешкоћама у пословању?

Са привредним субјектима који имају одређених економских потешкоћа у пословању, односно који послују на територији Републике Српске као дио правног лица (филијале и сл.), Управни одбор Коморе или од њега овлашћено лице може закључити уговор којим ће се утврдити начин и висина плаћања чланарине.