Јавна овлашћења

Јавна овлашћења утврђена су одговарајућим законским прописима и међународним конвенцијама. Ова овлашћења се односе на издавање одговарајућих докумената по основу којих привредни субјекти стичу одређена права.

Подручне привредне коморе су овлаштене од стране Привредне коморе Републике Српске да издају докумената који прате робу при извозу – цертификат о поријеклу робе (цертификати Form A и Of Origin), за предузећа са сједиштем на подручју тих Комора, а у циљу скраћивања и економичности поступка.

ППК БЛ – СЕКТОР УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Миле Чанковић
Телефон
: +387 51 493 106
E-mail

 

Привредна комора Републике Српске издаје :

  • Сагласност о економској оправданости увоза/извоза  и
  • Потврду да се роба не производи у БиХ, потврду да се роба не производи у довољним количинама у БиХ на основу којих се остварује право на ослобађање од плаћања царине, на основу  Закона о царинској политици Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 57/04, 51/06, 93/08) и Одлука о проведбеним прописима Закона о царинској политици Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број: 63а/04, 60/06, 58/08)
  • Потврда о преференцијалном третману домаћег / Одлукa о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, чије важење је истекло 01.06.2021. године, а којом је била дефинисана обавеза уговорог органа да, приликом обрачуна цијена понуда, у поступку јавних набавки, у сврху поређења понуда, умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор домаћег. Комора је првобитно доставила иницијативу Министарству привреде и предузетништва у Влади Републике Српске са приједлогом да се покрене иницијатива за продужење примјене преференцијалног третмана домаћег, а након тога, на упит Агенције за јавне набавке БиХ о ставу по питању продужења примјене преференцијалног третмана домаћег, Комора је упутила допис којим је истакнуто да је неопходно и сврсисходно продужење примјене преференцијалног третмана домаћег. Привредна комора РС је, у неколико наврата, самостално и у сарадњи са осталим коморама на територији БиХ, достављала директне иницијативе на адресу Савјета министара БиХ са аргументацијом о потребама продужења одлуке о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, коју Савјет министара БиХ нажалост није продужио.
  • Потврде о бонитету, које се издају на захтјев корисника углавном ради учешћа на тендерима, као и на захтјев  друге заинтересоване стране за провјеру бонитета одређеног предузећа.
  • Друге потврде које омогућавају привредницима кориштење одређених права(виша сила, овјера цјеновника и тд.).

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Зоран Милинчић, стручни сарадник
Телефон
: +387 51 493 135
E-mail

 

Расподјела деташмана

Привредна комора Републике Српске обавља распођелу контингента радника деташираних на рад у СР Њемачку (по основу Уредбе о ратификацији Споразума између Владе БиХ и Владе СР Њемачке из 1995.године).

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Миле Петровић, Секретар Комисије
Тел/Факс:
 +387 51 493 134
E-mail

 

Усаглашавање редова вожње подручних аутобуских линија

Подручна привредна комора Бања Лука  спроводи поступак усаглашавања и регистрације редова вожње за републичке аутобуске линије које повезују територије двије или више јединица локалне самоуправе, чија је траса дужине до 50 km, а на основу  Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, број 111/08) и Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње („Службени гласник Републике Српске“, број 15/09).

Књига редова вожње подручних аутобуских линија 2023/2024

Даљинар 2022. године

Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње  (Сл. гласник РС број 6/18)

Исправка правилника о  усклађивању и регистрацији редова вожње (Сл. гласник РС број 8/18)

Правилник о допуни правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње (Сл. гласник РС број 3/20)

Одлука о висини накнаде за усклађивање и регистрацију редова вожње

 

ППК БЛ – СЕКТОР УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Сњежана Тимарац, стручни сарадник за саобраћај
Телефон
: +387 51 493 111
E-mail