Javna ovlašćenja

Javna ovlašćenja utvrđena su odgovarajućim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama. Ova ovlašćenja se odnose na izdavanje odgovarajućih dokumenata po osnovu kojih privredni subjekti stiču određena prava.

Područne privredne komore su ovlaštene od strane Privredne komore Republike Srpske da izdaju dokumenata koji prate robu pri izvozu – certifikat o porijeklu robe (certifikati Form A i Of Origin), za preduzeća sa sjedištem na području tih Komora, a u cilju skraćivanja i ekonomičnosti postupka.

PPK BL – SEKTOR UNAPREĐENJE POSLOVANJA
Mile Čanković
Telefon
: +387 51 493 106
E-mail

 

Privredna komora Republike Srpske izdaje :

  • Saglasnost o ekonomskoj opravdanosti uvoza/izvoza  i
  • Potvrdu da se roba ne proizvodi u BiH, potvrdu da se roba ne proizvodi u dovoljnim količinama u BiH na osnovu kojih se ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja carine, na osnovu  Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 57/04, 51/06, 93/08) i Odluka o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 63a/04, 60/06, 58/08)
  • Potvrda o preferencijalnom tretmanu domaćeg / Оdluka о оbаvеznој primјеni prеfеrеnciјаlnоg trеtmаnа dоmаćеg, čiје vаžеnjе је istеklо 01.06.2021. gоdinе, а kојоm је bilа dеfinisаnа оbаvеzа ugоvоrоg оrgаnа dа, prilikоm оbrаčunа ciјеnа pоnudа, u pоstupku јаvnih nаbаvki, u svrhu pоrеđеnjа pоnudа, umаnji ciјеnе dоmаćih pоnudа zа prеfеrеnciјаlni fаktоr dоmаćеg. Kоmоrа је prvоbitnо dоstаvilа iniciјаtivu Мinistаrstvu privrеdе i prеduzеtništvа u Vlаdi Rеpublikе Srpskе sа priјеdlоgоm dа sе pоkrеnе iniciјаtivа zа prоdužеnjе primјеnе prеfеrеnciјаlnоg trеtmаnа dоmаćеg, а nаkоn tоgа, nа upit Аgеnciје zа јаvnе nаbаvkе BiH о stаvu pо pitаnju prоdužеnjа primјеnе prеfеrеnciјаlnоg trеtmаnа dоmаćеg, Kоmоrа је uputilа dоpis kојim је istаknutо dа је nеоphоdnо i svrsishоdnо prоdužеnjе primјеnе prеfеrеnciјаlnоg trеtmаnа dоmаćеg. Privrеdnа kоmоrа RS је, u nеkоlikо nаvrаtа, sаmоstаlnо i u sаrаdnji sа оstаlim kоmоrаmа nа tеritоriјi BiH, dоstаvlјаlа dirеktnе iniciјаtivе nа аdrеsu Sаvјеtа ministаrа BiH sа аrgumеntаciјоm о pоtrеbаmа prоdužеnjа оdlukе о оbаvеznој primјеni prеfеrеnciјаlnоg trеtmаnа dоmаćеg, kојu Sаvјеt ministаrа BiH nаžаlоst niје prоdužiо.
  • Potvrde o bonitetu, koje se izdaju na zahtjev korisnika uglavnom radi učešća na tenderima, kao i na zahtjev  druge zainteresovane strane za provjeru boniteta određenog preduzeća.
  • Druge potvrde koje omogućavaju privrednicima korištenje određenih prava(viša sila, ovjera cjenovnika i td.).

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Zoran Milinčić, stručni saradnik
Telefon
: +387 51 493 135
E-mail

 

Raspodjela detašmana

Privredna komora Republike Srpske obavlja raspodjelu kontingenta radnika detaširanih na rad u SR Njemačku (po osnovu Uredbe o ratifikaciji Sporazuma između Vlade BiH i Vlade SR Njemačke iz 1995.godine).

PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Mile Petrović, Sekretar Komisije
Tel/Fax
: +387 51 493 134
E-mail

 

Usaglašavanje redova vožnje područnih autobuskih linija

Područna privredna komora Banja Luka  sprovodi postupak usaglašavanja i registracije redova vožnje za republičke autobuske linije koje povezuju teritorije dvije ili više jedinica lokalne samouprave, čija je trasa dužine do 50 km, a na osnovu  Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/08) i Pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/09).

Knjiga redova vožnje područnih autobuskih linija 2023/2024

Daljinar 2022. godine

Pravilnik o usklađivanju i registraciji redova vožnje (Sl. glasnik broj RS 6/18)

Ispravka pravilnika o  usklađivanju i registraciji redova vožnje (Sl. glasnik RS broj 8/18)

Pravilnik o dopuni pravilnika o usklađivanju i registraciji redova vožnje (Sl. glasnik RS broj 3/20)

Odluka o visini naknade za usklađivanje i registraciju redova vožnje

PPK BL – SEKTOR UNAPREĐENJE POSLOVANJA
Snježana Timarac, stručni saradnik za saobraćaj
Telefon
: +387 51 493 111
E-mail