Могућност инвестирања

КАКО ИНВЕСТИРАТИ У РЕГИЈУ?

Закон о привредним друштвима (”Службени гласник РС”, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13).
Закон о политици директних страних улагања у БиХ (”Службени гласник БиХ”, бр. 17/98, 13/03 и 48/10).
Закон о страним улагањима (”Службени гласник РС”, бр. 25/02, 24/04,52/11 и 68/13).

Облици страних улагања су:

оснивање правног лица у потпуној својини страног улагача,
заједничко улагање домаћег и страног улагача,
улагање у постојеће правно лице,
посебни облици улагања (концесије и сл.).
Као главни стуб подршке развоју и инвестицијама у привреду Републике Српске основана је Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. (ИРБ РС). У само пар година постојања ова институција се показала спремном, стручном и иновативном при стварању повољнијих услова у РС за привлачење страног капитала те као истински партнер коморском систему при пружању пословних услуга предузећима у страном власништву.

На интернет страници ИРБ (www.irbrs.org) се може наћи двојезична (српски и енглески језик), свеобухватна и ажурна:

– База података о инвестиционим локацијама у Републици Српској База садржи информације о мјестима за инвестирање (предузетничко-пословне зоне, кластери), ресурсима, потенцијалима, пословном окружењу и погодностима у свакој општини у Републици Српској.

– База података о приватизацији у Републици Српској. База даје преглед досадашњих резултата приватизације, али и неприватизованих предузећа у РС, која су један од још увијек неискориштених прилика за улагање. Улогу овлашћеног продавца државног капитала у предузећима повјерена је Инвестиционо-развојној банци Републике Српске.

 

ЗАЈЕДНИЧКА УЛАГАЊА СА ДОМАЋИМ КОМПАНИЈАМА (JOINT VENTURES)

Иностраним инвеститорима заинтересованим за пресељење производње можемо понудити домаће приватне компаније на бази заједничког улагања. Комора ће обезбедити контакт са домаћим предузећима која су поуздана и која су исказала жељу за овакав облик улагања.

 

КОНЦЕСИЈЕ

Закон о концесијама (”Службени гласник РС”, бр. 25/02 и 91/06, 92/09 и 59/13).
С обзиром да страна лица (као и домаћа) не могу постати власници одређених добара (природна богатства, те остала добра од општег интереса за Републику Српску), право привредног кориштења тих добара је омогућено кроз дођелу концесије. Одлуку о додјели концесије доноси Влада Републике Српске на основу претходног јавног и свима доступног, недискриминаторног поступка. Поступак додјеле концесија може се покренути на основу: инцијативе надлежног органа, иницијативе заинтересованог лица и понуде у преговарачком поступку.