Mogućnosti investiranja

KAKO INVESTIRATI U REGIJU?

Zakon o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS”, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).
Zakon o politici direktnih stranih ulaganja u BiH (”Službeni glasnik BiH”, br. 17/98, 13/03 i 48/10).
Zakon o stranim ulaganjima (”Službeni glasnik RS”, br. 25/02, 24/04,52/11 i 68/13).

Oblici stranih ulaganja su:

  • osnivanje pravnog lica u potpunoj svojini stranog ulagača,
  • zajedničko ulaganje domaćeg i stranog ulagača,
  • ulaganje u postojeće pravno lice,
  • posebni oblici ulaganja (koncesije i sl.).

Kao glavni stub podrške razvoju i investicijama u privredu Republike Srpske osnovana je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. (IRB RS). U samo par godina postojanja ova institucija se pokazala spremnom, stručnom i inovativnom pri stvaranju povoljnijih uslova u RS za privlačenje stranog kapitala te kao istinski partner komorskom sistemu pri pružanju poslovnih usluga preduzećima u stranom vlasništvu.

Na internet stranici IRB (www.irbrs.org) se može naći dvojezična (srpski i engleski jezik), sveobuhvatna i ažurna:

– Baza podataka o investicionim lokacijama u Republici Srpskoj. Baza sadrži informacije o mjestima za investiranje (preduzetničko-poslovne zone, klasteri), resursima, potencijalima, poslovnom okruženju i pogodnostima u svakoj opštini u Republici Srpskoj.

– Baza podataka o privatizaciji u Republici Srpskoj. Baza daje pregled dosadašnjih rezultata privatizacije, ali i neprivatizovanih preduzeća u RS, koja su jedan od još uvijek neiskorištenih prilika za ulaganje. Ulogu ovlašćenog prodavca državnog kapitala u preduzećima povjerena je Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske.

ZAJEDNIČKA ULAGANJA SA DOMAĆIM KOMPANIJAMA (JOINT VENTURES)

Inostranim investitorima zainteresovanim za preseljenje proizvodnje možemo ponuditi domaće privatne kompanije na bazi zajedničkog ulaganja. Komora će obezbediti kontakt sa domaćim preduzećima koja su pouzdana i koja su iskazala želju za ovakav oblik ulaganja.

KONCESIJE

Zakon o koncesijama (”Službeni glasnik RS”, br. 25/02 i 91/06, 92/09 i 59/13).
S obzirom da strana lica (kao i domaća) ne mogu postati vlasnici određenih dobara (prirodna bogatstva, te ostala dobra od opšteg interesa za Republiku Srpsku), pravo privrednog korištenja tih dobara je omogućeno kroz dodjelu koncesije. Odluku o dodjeli koncesije donosi Vlada Republike Srpske na osnovu prethodnog javnog i svima dostupnog, nediskriminatornog postupka. Postupak dodjele koncesija može se pokrenuti na osnovu: incijative nadležnog organa, inicijative zainteresovanog lica i ponude u pregovaračkom postupku.