Организација Коморе

ОРГАНИ КОМОРЕ

Органе Коморе сачињавају чланови – представници чланова Коморе које они бирају кориштењем свог једнаког изборног права на начин и према условима утврђеним Статутом Подручне привредне коморе Бањалука и Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Органи Коморе су: Скупштина Коморе, Управни одбор, Надзорни одбор и предсједник Коморе.

СКУПШТИНА КОМОРЕ

Скупштина је највиши орган Коморе. Скупштина Коморе има 51 члана. Одлуком о расписивању избора, коју доноси Скупштина Коморе утврђује се састав чланова Скупштине поштујући принципе гранске и територијалне заступљености утврђене Статутом, као и вријеме и мјесто одржавања избора и друга питања.

Грански принцип подразумјева заступљеност појединих области/грана привреде према укупном приходу, те одговарајућу заступљеност великих, малих и средњих предузећа.

Принцип територијалне заступљености подразумијева заступљеност чланова Коморе са подручја једне општине и Града Бања Лука, према економској снази, при чему се мисли на висину укупног прихода, водећи при томе рачуна о равномјерној и одговарајућој заступљености општина.

Надлежности Скупштине Коморе су регулисане Статутом Коморе.

Чланови Скупштине Подручне привредне коморе Бања Лука

УПРАВНИ ОДБОР КОМОРЕ

Управни одбор Коморе непосредно управља Комором у складу са Законом и Статутом. Управни одбор има 13 чланова које бира Скупштина Коморе из реда истакнутих привредника.

Управни одбор управља пословима Коморе у складу са Законом, Статутом и другим општим актима Коморе и извршава акта Скупштине Коморе.

Чланови Управног одбора Подручне привредне коморе Бања Лука

Предсједник, потпредсједник и секретар  Подручне привредне коморе  Бања Лука,  по полажају су чланови Управног одбора.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор Коморе има 3 члана, које бира Скупштина Коморе.

Надзорни одбор врши контролу над укупним пословањем Коморе и друге послове које му стави у задатак Скупштина Коморе.

Чланови Надзорног одбора Подручне привредне коморе Бања Лука

ПРЕДСЈЕДНИК КОМОРЕ

Предсједник Коморе представља Комору, одговоран је за законитост рада Коморе, руководи њеним радом и усклађује активности органа, тијела и других облика организовања и рада у Комори.

Предсједника Коморе бира и разрјешава Скупштина Коморе на начин утврђен Статутом и Правилником о изборима. Скупштина Коморе, приликом доношења одлуке о избору може одлучити да предсједник и/или потпредсједник Коморе ову функцију обављају без заснивања радног односа (на волонтерском основу).

Поред органа Коморе утврђених Законом и Статутом Коморе, Управу Коморе чине и потпредсједник и секретар Коморе.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК КОМОРЕ

Потпредсједник Коморе прати кретања у подручју развојне и економске политике и предлаже смјернице за доношење приједлога, закључака и других аката органа и тијела Коморе, те врши друге послове које му повјери предсједник Коморе.

Потпредсједника Коморе бира и разрјешава Скупштина на начин утврђен за избор предсједника Коморе.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР КОМОРЕ

Генерални секретар Коморе руководи радом Стручне службе Коморе, у складу са законом и општим актима Коморе.

Генералног секретара Коморе именује и разрјешава Управни одбор, на приједлог предсједника Коморе.

СЕКТОРИ

Кабинет предсједника

Послови Кабинета односе се на: организовање и праћење активности предсједника, потпредсједника и генералног секретара Коморе, информисање јавности о активностима Коморе, информисање запослених о динамици извршавања програмских активности, донесеним одлукама и сличне послове.

Сектор економије

Сектор економије ради кроз гранске савјете и одборе. Послови Сектора економије односе се на:

 • Иницирање доношења нових и измјена и допуна постојећих привредно-системских прописа у складу са потребама привреде и захтјевима чланица, у сарадњи са ПК РС и иницирање доношења нових и измјене постојећих аката локалне заједнице од значаја за пословање привреде подручја Коморе;
 • Анализу ефеката нових рјешења из области привредног права ради предлагања њиховог побољшања у фази припреме, у сарадњи са ПК РС;
 • Праћење ефеката привређивања, на нивоу привреде и на нивоу предузећа, иницирање доношења мјера економске политике, посебно фискалне и развојне, те праћење ефеката нефискалних оптерећења;
 • Израду информација и анализа о резултатима пословања привреде, појединих сектора, грана и посебно предузећа носиоца развоја у секторима;
 • Сарадња са градовима Бања Лука и Приједор и општинама;
 • Информисање о условима пословања у иностранству, истраживање тржишта и њихових потенцијала и упознавање чланица са прописима међународних трговинских споразума;
 • Припрему и организацију сједница гранских савјета и одбора на којима се расправља о актуелној проблематици грана привреде, заузимају ставови и покрећу иницијативе за унапређење стања;
 • Координацију активности на разматрању привредно системских закона (организовање расправа, округлих столова и сл.);
 • Повезивање чланица са домаћим и иностраним партнерима кроз организацију колективних наступа или посјета сајмовима, организацију пословних посјета појединим земљама, односно пријем привредних делегација;
 • Активности пројекта Наше је боље…

Сектор за унапређење пословања

Послови Сектора за унапређење пословања односе се на:

 • Пословно савјетовање и информисање;
 • Израда промотивних материјала Коморе;
 • Интернационализацију – прекогранично и регионално повезивање и сарадња са партнерским коморама;
 • Промоцију научно-технолошких паркова, иновационих центара и пословних зона у циљу привлачења инвеститора;
 • Развој женског предузетништва и припрему и организовање сједница Савјета;
 • Унапређење ефикасности рада чланова Коморе примјеном система управљања квалитетом – консултантске;
 • Одржавање и унапређење система управљања квалитетом Коморе;
 • Организовање програма пословног образовања и усавршавања;
 • Пројектне активности: праћење расположивих средстава/тендера, припрема апликација и успостављање партнерстава са коморама и институцијама, информисање и савјетовање чланица, аплицирање на расположива средства за јачање институционалних капацитета Коморе;
 • Провођење пројеката суфинансираних средствима међународних донатора;
 • Послове Привредног регистра…

Канцеларија у Приједору

ПКРС – Подручна привредна комора Бања Лука
КАНЦЕЛАРИЈА ПРИЈЕДОР
Алеја Козарског одреда бб (Пословна зона „Целпак“)
79101 Приједор

Управни одбор Коморе је 2009. године донио Одлуку о оснивању канцеларије у Приједору, имајући у виду да Комора својом активношћу сервисира више од 5000 привредних субјеката – чланова Коморе и да ће оснивањем канцеларије приближити своје услуге привредним субјекатима.

Послови Канцеларије у Приједору односе се на обављање послова из дјелокруга рада и надлежности Коморе: заступање интереса привреде у сарадњи са локалним органима власти, учешће у активностима на промоцији, едукацији, информисању, пословном савјетовању и пружању других пословних услуга, пружање услуга по основу јавних овлашћења чланицама Коморе са подручја града Приједора и општина Нови Град, Козарска Дубица, Костајница, Оштра Лука и Крупа на Уни.