Organizacija Komore

ORGANI KOMORE

Organe Komore sačinjavaju članovi – predstavnici članova Komore koje oni biraju korištenjem svog jednakog izbornog prava na način i prema uslovima utvrđenim Statutom Područne privredne komore Banjaluka i Pravilnikom o izborima za organe i tijela Privredne komore Republike Srpske i područnih privrednih komora.

Organi Komore su: Skupština Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik Komore.

SKUPŠTINA KOMORE

Skupština je najviši organ Komore. Skupština Komore ima 51 člana. Odlukom o raspisivanju izbora, koju donosi Skupština Komore utvrđuje se sastav članova Skupštine poštujući principe granske i teritorijalne zastupljenosti utvrđene Statutom, kao i vrijeme i mjesto održavanja izbora i druga pitanja.

Granski princip podrazumjeva zastupljenost pojedinih oblasti/grana privrede prema ukupnom prihodu, te odgovarajuću zastupljenost velikih, malih i srednjih preduzeća.

Princip teritorijalne zastupljenosti podrazumijeva zastupljenost članova Komore sa područja jedne opštine i Grada Banja Luka, prema ekonomskoj snazi, pri čemu se misli na visinu ukupnog prihoda, vodeći pri tome računa o ravnomjernoj i odgovarajućoj zastupljenosti opština.

Nadležnosti Skupštine Komore su regulisane Statutom Komore.

Članovi Skupštine Područne privredne komore Banja Luka

UPRAVNI ODBOR KOMORE

Upravni odbor Komore neposredno upravlja Komorom u skladu sa Zakonom i Statutom. Upravni odbor ima 13 članova koje bira Skupština Komore iz reda istaknutih privrednika.

Upravni odbor upravlja poslovima Komore u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Komore i izvršava akta Skupštine Komore.

Članovi Upravnog odbora Područne privredne komore Banja Luka

Predsjednik, potpredsjednik i sekretar  Područne privredne komore  Banja Luka,  po polažaju su članovi Upravnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor Komore ima 3 člana, koje bira Skupština Komore.

Nadzorni odbor vrši kontrolu nad ukupnim poslovanjem Komore i druge poslove koje mu stavi u zadatak Skupština Komore.

Članovi Nadzornog odbora Područne privredne komore Banja Luka

PREDSJEDNIK KOMORE

Predsjednik Komore predstavlja Komoru, odgovoran je za zakonitost rada Komore, rukovodi njenim radom i usklađuje aktivnosti organa, tijela i drugih oblika organizovanja i rada u Komori.

Predsjednika Komore bira i razrješava Skupština Komore na način utvrđen Statutom i Pravilnikom o izborima. Skupština Komore, prilikom donošenja odluke o izboru može odlučiti da predsjednik i/ili potpredsjednik Komore ovu funkciju obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa (na volonterskom osnovu).

Pored organa Komore utvrđenih Zakonom i Statutom Komore, Upravu Komore čine i potpredsjednik i sekretar Komore.

POTPREDSJEDNIK KOMORE

Potpredsjednik Komore prati kretanja u području razvojne i ekonomske politike i predlaže smjernice za donošenje prijedloga, zaključaka i drugih akata organa i tijela Komore, te vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore.

Potpredsjednika Komore bira i razrješava Skupština na način utvrđen za izbor predsjednika Komore.

GENERALNI SEKRETAR KOMORE

Generalni sekretar Komore rukovodi radom Stručne službe Komore, u skladu sa zakonom i opštim aktima Komore.

Generalnog sekretara Komore imenuje i razrješava Upravni odbor, na prijedlog predsjednika Komore.

SEKTORI KOMORE

Kabinet predsjednika

Poslovi Kabineta odnose se na: organizovanje i praćenje aktivnosti predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Komore, informisanje javnosti o aktivnostima Komore, informisanje zaposlenih o dinamici izvršavanja programskih aktivnosti, donesenim odlukama i slične poslove.

Sektor ekonomije

Sektor ekonomije radi kroz granske savjete i odbore. Poslovi Sektora ekonomije odnose se na:

 • Iniciranje donošenja novih i izmjena i dopuna postojećih privredno-sistemskih propisa u skladu sa potrebama privrede i zahtjevima članica, u saradnji sa PK RS i iniciranje donošenja novih i izmjene postojećih akata lokalne zajednice od značaja za poslovanje privrede područja Komore;
 • Analizu efekata novih rješenja iz oblasti privrednog prava radi predlaganja njihovog poboljšanja u fazi pripreme, u saradnji sa PK RS;
 • Praćenje efekata privređivanja, na nivou privrede i na nivou preduzeća, iniciranje donošenja mjera ekonomske politike, posebno fiskalne i razvojne, te praćenje efekata nefiskalnih opterećenja;
 • Izradu informacija i analiza o rezultatima poslovanja privrede, pojedinih sektora, grana i posebno preduzeća nosioca razvoja u sektorima;
 • Saradnja sa gradovima Banja Luka i Prijedor i opštinama;
 • Informisanje o uslovima poslovanja u inostranstvu, istraživanje tržišta i njihovih potencijala (baze podataka po zemljama) i upoznavanje članica sa propisima međunarodnih trgovinskih sporazuma.
 • Pripremu i organizaciju sjednica granskih savjeta i odbora na kojima se raspravlja o aktuelnoj problematici grana privrede, zauzimaju stavovi i pokreću inicijative za unapređenje stanja;
 • Koordinaciju aktivnosti na razmatranju privredno sistemskih zakona (organizovanje rasprava, okruglih stolova i sl.);
 • Povezivanje članica sa domaćim i inostranim partnerima kroz organizaciju kolektivnih nastupa ili posjeta sajmovima, organizaciju poslovnih posjeta pojedinim zemljama, odnosno prijem privrednih delegacija;
 • Aktivnosti projekta Naše je bolje;

Sektor za unapređenje poslovanja

Poslovi Sektora za unapređenje poslovanja odnose se na:

 • Poslovno savjetovanje i informisanje;
 • Izrada promotivnih materijala Komore;
 • Internacionalizaciju – prekogranično i regionalno povezivanje i saradnja sa partnerskim komorama;
 • Promociju naučno-tehnoloških parkova, inovacionih centara i poslovnih zona u cilju privlačenja investitora;
 • Razvoj ženskog preduzetništva i pripremu i organizovanje sjednica Savjeta;
 • Unapređenje efikasnosti rada članova Komore primjenom sistema upravljanja kvalitetom – konsultantske;
 • Održavanje i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom Komore;
 • Organizovanje programa poslovnog obrazovanja i usavršavanja;
 • Projektne aktivnosti: praćenje raspoloživih sredstava/tendera, priprema aplikacija i uspostavljanje partnerstava sa komorama i institucijama, informisanje i savjetovanje članica, apliciranje na raspoloživa sredstva za jačanje institucionalnih kapaciteta Komore;
 • Provođenje projekata sufinansiranih sredstvima međunarodnih donatora;
 • Poslove Privrednog registra

Kancelarija u Prijedoru

PKRS – Područna privredna komora Banja Luka
KANCELARIJA PRIJEDOR
Aleja Kozarskog odreda bb (Poslovna zona “Celpak”)
79101 Prijedor

Upravni odbor Komore je 2009. godine donio Odluku o osnivanju kancelarije u Prijedoru, imajući u vidu da Komora svojom aktivnošću servisira više od 5000 privrednih subjekata – članova Komore i da će osnivanjem kancelarije približiti svoje usluge privrednim subjekatima.

Poslovi Kancelarije u Prijedoru odnose se na obavljanje poslova iz djelokruga rada i nadležnosti Komore: zastupanje interesa privrede u saradnji sa lokalnim organima vlasti, učešće u aktivnostima na promociji, edukaciji, informisanju, poslovnom savjetovanju i pružanju drugih poslovnih usluga, pružanje usluga po osnovu javnih ovlašćenja članicama Komore sa područja grada Prijedora i opština Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Oštra Luka i Krupa na Uni.