Привредни регистар

Доношењем Закона о Привредној комори Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 65/08) испуњени су законски предуслови за стварање Привредног регистра РС. На основу Закона о Привредној комори Републике Српске – члан 17 ставке (1) до (4) („Службени гласник РС“, број 65/08) Привредна комора Републике Српске је задужена за успостављање и вођење Привредног регистра Републике Српске.

Поменутим Законом, Привредни регистар РС дефинисан је као јединствена база података о привредним субјектима (привредним друштвима и предузетницима) која ће се формирати и ажурирати на основу података из више административних евиденција. Путем система Привредног регистра, Привредна комора РС ће прикупљати, обрађивати и просљеђивати корисницима одређене правне, привредне и финансијске показатеље у вези са привредним друштвима и предузетницима. На овај начин корисницима ће бити доступне информације неоходне за усмјеравање привредног и предузетничког система и за доношење одговарајућих одлука у економској политици.

Значајно је нагласити да је Привредна комора РС успјела да податке о привредним субјектима прикупи на једном мјесту, али и да омогући изворима- институцијама, кроз његово коришћење, добијање оних података са којима не располажу, као званичном евиденцијом. Један од циљева јесте стандардизација података између званичних институција.

Корисници Привредног регистра су привредни субјекти, Влада, министарства, јединице локалне самоуправе, развојне агенције и други субјекти који раде на унапређењу привреде.

Правилником о вођењу привредног регистра  одређено је који су подаци јавни и да се као такви могу поставити за јавно коришћење. С тим у вези, креиран је WЕБ портал на Интернет адреси: www.business-rs.ba

Један дио података могуће је пронаћи и на Интернет адреси: www.business-rs.ba која је намијењена свима и слободан је приступ свим подацима. Ова страница ће се развијати како би се на једном мјесту могле пронаћи пословне информације за територију Републике Српске, како за домаће кориснике тако и за све стране пословне сараднике и заинтересоване.