Prirodni resursi

Poljoprivreda

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u Republici Srpskoj  iznosi 1.299.000 ha (51.4% udjela u Bosni i Hercegovini), što u odnosu na broj stanovnika čini približno jedan hektar po stanovniku, a to je iznad svjetskog prosjeka (0,24 ha po stanovniku) i evropskog prosjeka (0,40 ha po stanovniku)

Agrokompleks predstavlja oko 50% ukupne površine  i regije Banja Luka. Poljoprivredne površine predstavljaju najviše ravničarski i brdski tereni, brdsko-planinski i planinski.

Sama struktura površina se može predstaviti na sljedeći način:

  • oranice i bašte 50,7%;
  • livade i pašnjaci 45,5%;
  • ostalo 3,8%.

Šume

Prema apsolutnoj šumovitosti (40%) i ukupnim zalihama u neto prirastu drvne mase Republika Srpska zauzima značajno mjesto u Evropi. Takođe, relativna šumovitost je, u poređenju sa zemljama okruženja, veoma visoka 0,67 ha po glavi stanovnika.
U regiji Banja luka šume (četinari, lišćari i neobraslo šumsko zemljište) pokrivaju  površinu od cca. 300.000 ha.)

Rudno blago i hidro potencijali:

  • ruda gvožđa – Ljubija, Omarska;
  • boksit – Mrkonjić Grad;
  • gips – Novi Grad, Šipovo;
  • cementni lapor – Novi Grad, Ramići;
  • krečnjak, Fabrika kreča – Ukrina;
  • građevinski šljunak i pijesak – Gradiška, Srbac;
  • hidro potencijali rijeke Vrbas i drugih rijeka u regije.

Trenutna iskorištenost ukupnih potencijala za proizvodnju električne energije u Republici Srpskoj je oko 30%, što govori o mogućnostima ulaganja i razvoja ovog sektora. Instalisana snaga trenutno raspoloživih elektro-energetskih kapaciteta u Republici Srpskoj iznosi oko 1300 MW/h, koja bi se nakon realizacije nekoliko kapitalnih projekta trebala utrostručiti (termo-elektrana Stanari, Gacko i Ugljevik; hidro-centrala Buk Bijela na rijeci Drina; hidro-centrala na rijeci Trebišnjici itd)

Vode (bogato čistim vodama):

Kroz regiju protiču rijeke Vrbas, Sana, Una, Sava, Ukrina, Ugar i dr
Mineralne vode – Laktaši, Slatina, Banja Luka, Kulaši, Mlječanica i dr.