Savjet za prerađivačku industriju

Aktivnosti Savjeta za prerađivačku industriju Područne privredne komore Banja Luka odvijaju se u skladu sa ciljevima utvrđenim Programom rada Područne privredne komore Banja Luka i nadležnostima utvrđenim Zakonom o Privrednoj komori Republike Srpske i Statutom Područne privredne komore Banja Luka. Aktivnosti Savjeta se prvenstveno odnose na stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, promociju privredih kapaciteta, povećanje konkurentnosti i pružanje kvalitetnih i pravovremenih usluga članicama u cjelini.

Rad Savjeta za prerađivačku industriju realizuje se putem održavanja sjednica i zaključaka usvojenih na sjednicama. Najčešće se održavaju dvije sjednice kao što je predviđeno poslovnikom. Cilj rada Savjeta je da se sjednice održe svaki put kada se ukažu potrebe da se raspravlja o aktuelnim problemima iz prerađivačkog sektora, kao i mjere za rješavanje istih.

U okviru ovog Savjeta djeluju članice Komore iz oblasti industrije (osim prehrambene):

crna metalurgija, metaloprerađivačka djelatnost, proizvodnja i prerada obojenih metala, mašinogradnja, proizvodnja saobraćajnih sredstava, prerada nemetala,
proizvodnja električnih mašina i aparata, elektroindustrija,
proizvodnja baznih i hemijskih proizvoda, prerada hemijskih proizvoda,
industrija prerade drveta, proizvodnja finalnih proizvoda od drveta, proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira, izdavačka djelatnost i štampanje,
proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda, prerada kože i proizvodnja predmeta od kože, dorada proizvoda i proizvodnja sirovina iz otpadaka i druge srodne djelatnosti.
Nadležnosti savjeta utvrđene su Statutom Komore, Odlukom o organizovanju granskih savjeta i odbora i godišnjim programom rada. Područne privredne komore Banja Luka.

 

Savjet za prerađivačku industriju broji 11 članova:

FORA d.o.o. Srbac
JAVOR d.o.o. Prijedor
GROSS d.o.o. Gradiška
R-S Silicon d.o.o. Mrkonjic Grad
SHP Celex  a.d. Banja Luka
VIS d.o.o, Banja Luka
VIALE d.o.o. Prnjavor
MODA” d.o.o. Banja Luka
COLORIT Banja Luka
Kolektor CCL d.o.o. Laktaši
SIM TECHNIK d.o.o. Kotor varoš