Savjet za turizam i ugostiteljstvo

Na osnovu članova 1, 2 i 3 Odluke o izboru članova granskog savjeta za turizam u Područnoj privrednoj komori Banja Luka broj 01-204-1-5/17, u maju 2017. godine biće održana konstitutivna sjednica Savjeta za turizam i ugostiteljstvo, na kojoj će biti izabrani predsjednik i članovi Savjeta. Rad Savjeta odvija se u skladu sa programskim ciljevima i Programom rada Savjeta za svaku godinu, kao i na osnovu zahtjeva članica iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Savjet za turizam i ugostiteljstvo u okviru Područne privredne komore Banja Luka broji 5 privrednih društava, koja aktivno učestvuju u praćenju stanja u oblasti turizma i ugostiteljstva i izmjenama i dopunama postojećih zakonskih akata koji se odnose na ovu oblast.

Članice Savjeta za turizam i ugostiteljstvo:

1.    „Моtеl Drаgаnа“ d.о.о. Bаnjа Lukа i „Hоtеl Idеја“ d.о.о. Bаnjа Lukа

2.    „Hоtеl Pаlаs“ d.о.о. Bаnjа Lukа

3.    „ARS tours“ d.о.о. Bаnjа Lukа

4.    „Unis tours“ d.о.о. Bаnjа Lukа i

5.    „Nаciоnаlni pаrk Kоzаrа“ d.о.о. Priјеdоr.

Sekretar: Zoran Berak
Telefon: 051/493-104