Uticaj na kreiranje lokalnog privrednog ambijenta

Područna privredna komora Banja Luka djeluje na teritoriji gradova Banje Luke i Prijedora i 19 opština sjeverozapadnog dijela RS: Srbac, Prnjavor, Laktaši, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Kupres, Krupa na Uni, Oštra Luka, Ribnik, Jezero, Šipovo, Petrovac – Drinić, Mrkonjić Grad i Istočni Drvar.

Komora podstiče razvojne procese na svom području vodeći računa o ukupnom razvoju i jedinstvenim interesima privrede RS, te neposredno pokreće inicijative pred nadležnim opštinskim organima za donošenje ili izmjenu akata, odnosno rješavanje određenih pitanja od interesa za privredu. Aktivnosti na zastupanju interesa privrede se realizuju kroz stručnu pripremu i usvajanje prijedloga i preporuka sa sjednica organa i tijela Komore, organizovanjem javnih rasprava i okruglih stolova, te organizovanjem sastanaka sa privrednicima u opštinama.

Počev od 2007. godine, odnos Komore i organa lokalne vlasti je formalizovan u vidu sporazuma o saradnji potpisanim sa svim lokalnim zajednicama a kojima je definisano da se saradnja odvija u sledećim pravcima:

a) Unapređenje saradnje Privredne komore i odjeljenja za privredu opština odnosno lokalnih razvojnih agencija na razvoju i unapređenju sektora malih i srednjih preduzeća,

b) Učešće predstavnika Komore na sjednicama skupštine opštine odnosno sjednicama savjeta za privredu,

c) Pokretanje inicijativa i upućivanje prijedloga za donošenje/izmjene propisa i preduzimanje mjera od interesa za privredu i opštinu, a koji su u nadležnosti Skupštine ili Vlade RS, odnosno organa BiH.

d) Saradnja na projektima, privredna saradnja sa opštinama iz regije i EU, organizovanje privrednih misija, nastupa na sajmovima privrednih društava i druge promotivne aktivnosti.

Takođe, Privredna komora prikuplja, obrađuje i dostavlja lokalnim upravama u vidu mjesečne/polugodišnje/godišnje informacije, podatke o slijedećim pokazateljima: industrijska proizvodnja-naturalni pokazatelji, spoljnotrgovinska razmjena i finansijski rezultati, broj i struktura privrednih subjekata na području jedinice lokalne samouprave i RS.