Savjet berzanskih posrednika, Penzijskog rezervnog fonda, Berze i Centralnog registra hartija od vrijednosti

Savjet berzanskih posrednika, Penzijskog rezervnog fonda, Berze i Centralnog registra hartija od vrijednosti formiran je krajem 2014. godine sa ciljem da se kroz aktivnu saradnju učesnika tržišta kapitala kreiraju mjere i prijedlozi za unapređenje tržišta kapitala u Republici Srpskoj i otklanjanje postojećih barijera u poslovanju.

Aktivnosti Savjeta odvijaju se u skladu sa Programom rada Savjeta i opštim ciljevima utvrđenim Programom rada Komore. Neke od najznačajnijih aktivnosti Savjeta su:

 • Razmatranje problematike poslovanja sa ciljem predlaganja mjera za kreiranje povoljnijeg privrednog ambijenta i podizanja konkurentnosti privrede;
 • Unapređenje zakonske regulative kroz praćenje zakonske regulative, davanje prijedloga, mišljenja i preporuka u vezi izmjena i dopuna postojećih zakona, kao i kod donošenja novih;
 • Unapređenje saradnje i komunikacije sa regulatorima i partnerskim institucijama kroz organizovanje redovnih, periodičnih radnih sesija, konsultacija i razmjene inicijativa sa nadležnim zakonodavnim i regulatorinim institucijama;
 • Uspostavljanje saradnje i partnerskih odnosa sa emitentima, njihovim udruženjima ili predstavnicima emitenata;
 • Uspostavanje operativnih ekspertskih timova Savjeta koji bi bili zaduženi, da zajedno sa zakonodavnim, regulatornim odnosno partnerskim institucijama, rade na realizaciji zahtjevnijih inicijativa, koje po složenosti i vremenu trajanja iziskuju veće i duže angažovanje;
 • Uspostavljanje saradnje i partnerskih odnosa sa drugim Udruženjima/Savjetima u okviru PK RS na zajedničkim programskim ciljevima;
 • Unapređenje investicionog ambijenta i standarda korporativnog upravljanja;
 • Podrška i učešće u reformskim projektima kojima je cilj unapređenje investicionog ambijenta;
 • Uvođenje i promocija novih i najviših standarda korporativnog upravljanja;
 • Organizovanje radionica, okruglih stolova ili foruma na temu unapređenje tržišta kapitala RS;
 • Afirmacija tržišta kapitala RS na domaćem i međunarodnom nivou;
 • Promocija tržišta kapitala kroz implementaciju i održavanje najviših standarda kod kreiranja novih proizvoda i usluga;
 • Širenje znanja o finansijskim instrumentima i značaju tržišta kapitala za finansijski i ekonomski sistem zemlje…

Savjet broji sedam članova:

 1. Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
 2. Banjalučka berza a.d. Banja Luka
 3. Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka
 4. Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja Luka
 5. Advantis Broker a.d. Banja Luka
 6. Monet broker a.d. Banja Luka
 7. Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslove sa HoV „Broker Nova

Sekretar: Tatjana Vujinović
Telefon: 051/493-108