Regulativa

Privredna komora je samostalna i nezavisna, stručno-poslovna asocijacija privrednih subjekata čije je sjedište na području djelovanja Komore. Privredna komora ima status pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom.

Pored Statuta, Privredna komora ima druge opšte akte kojima je regulisan rad organa, tijela i Stručne službe.

Zakon o Privrednoj komori RS

Statut PPK BL

Pravilnik o izborima za organe i tijela Privredne komore RS i područnih privrednih komora

Pravilnik o postupku zaštite od uznemiravanja na radu kod poslodavca

Politika kvaliteta

Poslovnik o kvalitetu

Odluka o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate (Službeni glasnik RS broj 22/23, od 8.3.2023. godine)

Prilozi Odluke Obrazac_čl_PK_1  i Obrazac_čl_PK_2